EPIDOTOUMENA PROGRAMMATA

G. PAPADOPOULOS CONSULTANTS
Member of the EOMMEX " BUSINESS ANGELS " Register
Subsidized programs

ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΑΜΕ

Υπογραφή απόφασης προκήρυξης για τη δράση: «Εκσυγχρονισμός πρατηρίων υγρών καυσίμων»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς, υπέγραψε την απόφαση που προκηρύσσει δράση με τίτλο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 30.000.000 €,  που θα καλύπτει το σύνολο της χώρας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η ενίσχυση των πρατηρίων υγρών καυσίμων της χώρας για την εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εισροών-Εκροών, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των πρατηρίων υγρών καυσίμων και την αποκατάσταση του ανταγωνισμού μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογικών εργαλείων.

Με τα συστήματα αυτά επιτυγχάνεται η αποτελεσματική παρακολούθηση του ισοζυγίου καυσίμων από τις ελεγκτικές αρχές μέσω της διασύνδεσης του συστήματος με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και η εξασφάλιση της παράδοσης ορθής ποσότητας καυσίμου στον καταναλωτή.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (όχι ενώσεις επιχειρήσεων) που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στην ελληνικό χώρο, στο τομέα των πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, το περιεχόμενο του Φακέλου Αίτησης, η διαδικασία αξιολόγησης προτάσεων για την ένταξη στη δράση περιγράφονται αναλυτικά στον Οδηγό που  αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της προκήρυξης.

Η υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά σε τρεις (3) κύκλους ως ακολούθως: 

 

Α’ Κύκλος:Περιφέρεια Αττικής και Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης
Β’ Κύκλος:Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Αχαΐας, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων
Γ’ Κύκλος:Λοιπή Ελληνική Επικράτεια

 

Η έναρξη κάθε κύκλου υποβολής προτάσεων, θα ανακοινωθεί επίσημα στο διαδικτυακό τόπο της δράσης αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Προδημοσίευση του προγράμματος Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

Ενισχύσεις με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου προβλέπει το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Πρόκειται για τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, η πρώτη προκήρυξη του οποίου είχε σημειώσει επιτυχία.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές και του άξονα διεύρυνσης της εξαγωγικής βάσης, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) προχωρεί σήμερα στην προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος προκειμένου να ακολουθήσει σύντομη περίοδος διαβούλευσης αλλά και να αρχίσει η προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών. Ο Οδηγός ακολουθεί τη λογική του πετυχημένου πρώτου κύκλου του προγράμματος, με επιπλέον βελτιώσεις. Θα ακολουθήσει η προκήρυξη του προγράμματος στις αρχές Ιουλίου.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις και πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ). Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι τα εξής:
-O συνολικός προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) είναι 30.000.000 ευρώ.

-Επιλέξιμες είναι όλες οι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Ιανουαρίου του 2012 στους κλάδους της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών καθώς και επιλεγμένους κλάδους του εμπορίου. Ισχύουν επιπλέον ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, το αν το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, κ.α.

-Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των επενδύσεων κυμαίνεται από €20.000,00 έως €200.000,00 ευρώ, ή 100.000 ευρώ για συγκεκριμένους κλάδους.

-Τα ποσοστά ενίσχυσης κυμαίνονται από 30 έως 55 % και έχουν ως εξής:-Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδίους πόρους ή/και τραπεζικό δάνειο. Το δάνειο που θα χρησιμοποιηθεί μπορεί να υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ, όπως π.χ. παροχή εγγύησης της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για λήψη επενδυτικού δανείου ή λήψη εγγυητικής επιστολής, παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

-Οι επιλέξιμες ενέργειες αφορούν νέα προϊόντα / υπηρεσίες ή εν γένει προϊόντα / υπηρεσίες σε νέες αγορές και περιλαμβάνουν επενδύσεις που εντάσσονται στις εξής κατηγορίες:

•Μηχανολογικός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις

•Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

•Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.

•Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.

•Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.

•Ενέργειες (πλην μελετών) προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

•Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.

•Λοιπές Ενέργειες (μόνο για ΜΜΕ)

-Η διάρκεια υλοποίησης των επενδύσεων είναι δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης παράτασης υπό προϋποθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο κύκλο του προγράμματος έχουν ενταχθεί 746 επιχειρήσεις με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 98.127.008,38€.

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε σχετικά τα εξής:

«Όπως είχαμε δεσμευτεί, παρουσιάζουμε σήμερα τον Οδηγό του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ». Περιμένουμε ότι και αυτή η φάση του προγράμματος θα ενδιαφέρει τους εξαγωγείς, όπως συνέβη και με τον πρώτο κύκλο. Τα κονδύλια του ΕΣΠΑ πιάνουν τόπο με τις συγκεκριμένες δράσεις. Γι αυτό και θα λάβουμε σοβαρά υπόψη τις παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων αλλά και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προχωρήσει γρήγορα το πρόγραμμα αυτό».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από το διαδικτυακό τόπο www.ypoian.gr.

Ανακοινώθηκε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 80 εκ. ευρώ για την Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

Τις λεπτομέρειες της δράσης του ΕΣΠΑ για την Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας, προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους μέσω του ΕΤΕΑΝ πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στα νησιά δημοσιοποίησαν σήμερα Δευτέρα τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ναυτιλίας.

Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή και χρηματοδότηση επενδύσεων, με τετραετή περίοδο αποπληρωμής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Ειδικά για τις επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 3.100 κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από επιχειρήσεις με έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι μηδενικό. Τα δάνεια θα καλύπτουν έως και το 70% των δαπανών, ενώ το υπόλοιπο 30% τουλάχιστον θα το εισφέρει η επιχείρηση πριν την εκταμίευση.

Η δράση απευθύνεται σε νέες, υπό ίδρυση και υφιστάμενες επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών από τους κλάδους (ενδεικτικά): ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης, τουριστικά πρακτορεία και γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων, επιχειρήσεις θαλάσσιων σπορ και θαλάσσιου τουρισμού γενικότερα, άλλες επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού, λιανεμπόριο τροφίμων, τουριστικών ειδών, έργων τέχνης, επιχειρήσεις μεταποίησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων τουριστικού ενδιαφέροντος, καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης κ. ά. (Επισυνάπτεται η πλήρης λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ).

Σημειώνεται ότι για δάνεια κεφαλαίου κίνησης η έδρα της επιχείρησης πρέπει να βρίσκεται υποχρεωτικά σε νησί ενώ για τα επενδυτικά δάνεια οι επιχειρήσεις μπορούν να έχουν έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα αλλά η επένδυση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε νησί.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

•Δημιουργία- διαμόρφωση - ανακαίνιση - αναπαλαίωση σε κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο,

•Μηχανήματα και Εξοπλισμός,

•Δικαιώματα Τεχνογνωσίας,

•Λογισμικό,

•Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας,

•Προβολή - Προώθηση,

•Λειτουργικές δαπάνες (π.χ. ενοίκια - μη συμπεριλαμβανομένων ενοικίων χρηματοδοτικής μίσθωσης-, έξοδα μισθοδοσίας, αμοιβές τρίτων, κόστος πρώτων υλών και αγοράς εμπορευμάτων).

Έμφαση θα δοθεί σε επενδύσεις που συμβάλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Για παράδειγμα, ανανέωση εξοπλισμού, διαμόρφωση-αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, προώθηση τοπικών προϊόντων (π.χ. «Ελληνικό πρωινό»), δικτύωση για προμήθειες και προβολή, διαμόρφωση χώρων υποδοχής τουριστών για παρακολούθηση παραγωγικής διαδικασίας (ενδυνάμωση εμπειρίας τουρίστα), δημιουργία πρατηρίου πώλησης τοπικών προϊόντων, περιβαλλοντική αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικών συσκευών κλπ..

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών έχει οριστεί η ημέρα που ανακοινώθηκε η δράση, δηλαδή η 21η Φεβρουαρίου 2013.

Από την 31η Μαΐου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών που ανταποκρίθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΕΤΕΑΝ, για πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων. Πρόκειται για τις τράπεζες: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, NEA PROTON BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΤΕ.ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ATTICA BANK, PROBANK A.E., ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ.

Η πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις θα είναι ανοιχτή έως ότου καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, δηλαδή μέχρι να εκταμιευθούν δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ. Τα δάνεια πάντως πρέπει να έχουν εκταμιευθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2013.

Οι τράπεζες αναλαμβάνουν την υποδοχή των αιτημάτων, τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων και του επιχειρηματικού σχεδίου και θα απευθύνουν προς την ΕΤΕΑΝ «σύσταση συνεργασίας με την επιχείρηση», αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα και τη δυνατότητα της επιχείρησης να αποπληρώσει το δάνειο.

Οι προτάσεις θα εγκρίνονται ή θα απορρίπτονται από την ΕΤΕΑΝ. Για όσες προτάσεις εγκρίνονται, οι τράπεζες θα αναλαμβάνουν στη συνέχεια τη διαδικασία υπογραφής της δανειακής σύμβασης, ελέγχου των δικαιολογητικών και των τυπικών προϋποθέσεων (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, διαθεσιμότητα κεφαλαίων εκ μέρους της επιχειρήσεως που καλύπτουν το 30% τουλάχιστον του επιχειρηματικού σχεδίου, παραλαβή και έλεγχος των παραστατικών των δαπανών κλπ.) καθώς και την εκταμίευση του δανείου, την είσπραξη των δόσεων και την παρακολούθηση της αποπληρωμής. Τόσο η υπογραφή των δανειακών συμβάσεων όσο και η εκταμίευση των δανείων θα γίνονται το αργότερο 30 ημέρες μετά την έγκριση του ΕΤΕΑΝ.

Τα δάνεια θα εκταμιεύονται χωρίς διαχειριστικά έξοδα για τους δανειολήπτες και χωρίς προσημείωση ακινήτου ή άλλες εμπράγματες εξασφαλίσεις αλλά με προσωπική εγγύηση τρίτου προσώπου στο 100% του δανείου.

Η δράση εντάσσεται στο ΕΠΑΝ ΙΙ και στα ΠΕΠ Θεσσαλίας-Στερεάς-Ηπείρου-Αττικής-Κρήτης και Νήσων Αιγαίου και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Η Δράση προκηρύσσεται με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

ΥΠΕΚΑ :Ποιοι θα ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Τις προτάσεις του τομέα ενέργειας παρουσίασε σήμερα 21/5/13 σε σχετικό συνέδριο ο γενικός γραμματέας του ΥΠΕΚΑ Κ. Μαθιουδάκης επισημαίνοντας ότι οι κεντρικοί στόχοι της ενεργειακής πολιτικής είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών και των εγχώριων ενεργειακών πόρων. Όπως είπε ο κ. Μαθιουδάκης, η κρίση επέφερε σημαντική πτώση της κατανάλωσης ενέργειας στη χώρα μας αλλά για τα επόμενα χρόνια η τάση προβλέπεται ανοδική, κυρίως στον τομέα των μεταφορών. Βασικό πρόβλημα παραμένει ωστόσο η μεγάλη συμμετοχή του πετρελαίου στο ενεργειακό ισοζύγιο. Με αυτά τα δεδομένα οι άξονες των προτάσεων του ΥΠΕΚΑ για το επόμενο ΕΣΠΑ 2014 2020 περιλαμβάνουν:

 

1. Προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κτίρια (οικίες, κτίρια επαγγελματικής χρήσης, δημόσια κτίρια) και των επιχειρήσεων παροχής ενεργειακών υπηρεσιών.

 

2. Αναβάθμιση των υποδομών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Περιλαμβάνεται η διασύνδεση της Κρήτης και η δεύτερη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (η πρώτη χρηματοδοτείται από το τρέχον πρόγραμμα), που θα επιτρέψει τη μείωση του κόστους παραγωγής ρεύματος στα νησιά όπου οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής λειτουργούν με πετρέλαιο αλλά και την απορρόφηση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που θα παράγεται στα νησιά. Επίσης περιλαμβάνεται η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών κατανάλωσης ρεύματος που θα επιτρέψουν την εφαρμογή διαφορετικών τιμολογίων μέσα στο24ωρο (υψηλότερες χρεώσεις τις ώρες αιχμής, εκπτώσεις στις περιόδους χαμηλής κατανάλωσης, κ.α.). Στον τομέα του φυσικού αερίου προκρίνεται η επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε νέες περιοχές, η κατασκευή πλωτής αποθήκης φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα ή αλλού.

 

3. Ενίσχυση νέων μορφών ΑΠΕ όπως η βιομάζα, το βιοαέριο, η γεωθερμία.

 

4. Η υποστήριξη δράσεων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου.

 

5. Η ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας στον τομέα της εξοικονόμησης και των ανανεώσιμων πηγών.

 

6. Η ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας και κατ΄ επέκταση της ανταγωνιστικότητάς τους.

 

7. Η εφαρμογή προγράμματος για βιώσιμες μεταφορές που θα περιλαμβάνει κίνητρα για χρήση καθαρών οχημάτων (ηλεκτροκίνητα, οχήματα φυσικού αερίου) και για αντικατάσταση παλιών, μεσαίων και βαρέων οχημάτων.

Πώς θα διευκολυνθούν οικονομικά οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο ΕΣΠΑ

Ρυθμίσεις για την οικονομική και γραφειοκρατική διευκόλυνση των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τουΕΣΠΑ και για την επιτάχυνση της απορρόφησης των Κοινοτικών κονδυλίων περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, στο νομοσχέδιο για το «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων».

Αναλυτικά:

- Δίνεται δυνατότητα χρήσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης και για τη λήψη προκαταβολής, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής. Η ρύθμιση γίνεται με στόχο τη διευκόλυνση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυσμενή οικονομική κατάσταση η οποία δημιουργεί ανυπέρβλητες δυσκολίες για την προσκόμιση των εγγυήσεων.

- Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να υποβάλουν εγγυητική επιστολή για τη χρηματοδότησή τους από το Δημόσιο, φορείς και επιχειρήσεις, που επιλέγονται να επιχορηγηθούν για έργα έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.

- Λαμβάνονται μέτρα για τις αμοιβές των αξιολογητών έργων του ΕΣΠΑ προκειμένου να επιταχυνθεί το έργο τους και κατ' επέκταση η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, χωρίς να παραβιάζεται το ετήσιο πλαφόν των αμοιβών. Συγκεκριμένα, καταργούνται τα μηνιαία όρια αμοιβής, ενώ διατηρούνται τα όρια αμοιβής ανά πρόταση (50 ευρώ) και το όριο των επιτρεπτών αξιολογήσεων ανά έτος (50).

- Δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε επενδυτικό νόμο να παρατείνουν χρονικά τις συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για την αγορά καινούριου μηχανολογικού εξοπλισμού από επτά σε δέκα χρόνια, προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες ρευστότητάς τους.

- Αναδιοργανώνεται ο μηχανισμός παρακολούθησης της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) με στόχο την πλήρη παρακολούθηση των πληρωμών που γίνονται από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πέραν της Τράπεζας της Ελλάδος, μέσω των λογαριασμών των φορέων υλοποίησης - δικαιούχων που τηρούνται για τα έργα. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω της ΤτΕ συνεχίζουν να παρακολουθούνται από τη Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Βρισκόμαστε σε μια μεγάλη αναμονή για την προκήρυξη του Νέου Προγράμματος του ΕΣΠΑ για Λιανικό Εμπόριο και εστίαση.

Προσοχή στους Επιτήδειους!!!
Δεχόμαστε καθημερινά καταγγελίες από φίλους και συνεργάτες ότι κάποιοι «Συνάδελφοι» παίρνουν προκαταβολές, ζητούν δικαιολογητικά, προσφορές και τέλος υπογράφουν συμβάσεις για το Νέο ΕΣΠΑ.

Στα Προγράμματα του ΕΣΠΑ:

•   Δεν  υπάρχει σειρά προτεραιότητας και
•   Δεν θα υπάρξει χρονικός Αιφνιδιασμός

Επιδότηση 10.000 ευρώ σε 7000 «καινοτόμους» νέους

Πρόγραμμα επιδότησης, το ύψος της οποίας θα μπορεί να φτάσει στις 10.000 ευρώ ετοιμάζει ο ΟΑΕΔ για νέους ηλικίας έως 35 ετών. Το πρόγραμμα θα αφορά σε νέους οι οποίοι θα θελήσουν να αναπτύξουν την δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα με έμφαση στην «καινοτομία» ......

Στο νέο πρόγραμμα το οποίο θα φέρει τον τίτλο «επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία» θα ενταχθούν 7000 νέοι εφόσον πληρούν το ηλικιακό κριτήριο. Την επιδότηση, θα λάβουν όσοι νέοι καταθέσουν φάκελο ανάπτυξης δραστηριότητας στην οποία θα εμπλέκονται οι ίδιοι. Θα υπάρξουν περιορισμοί ως προς τους κλάδους και τους τομείς άσκησης αυτής της δραστηριότητας καθώς ο ΟΑΕΔ προτάσσει την ύπαρξη καινοτομίας.

Οι δραστηριότητες που θα θεωρηθούν «καινοτόμες» θα αναφέρονται στην προκήρυξη του προγράμματος. Μεταξύ αυτών, αναμένεται να συμπεριληφθούν οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, οι «πράσινες τεχνολογίες», οι εφαρμογές ψηφιακής τεχνολογίας κλπ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1.      Να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης.

2.      Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

3.      Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου και εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

4.      Η έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία δημοσίευσης του προγράμματος στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και μετά.

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης των 10.000 ευρώ θα καταβληθεί σε δόσεις.

Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε μία, καταβαλλόμενη στο τέλος κάθε εξαμήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγματοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

Ψηφίστηκε ο νέος επενδυτικός νόμος 05/04/2013

Η Βουλή υπερψήφισε αργά την Πέμπτη τον νέο επενδυτικό νόμο, που στοχεύει στην προσέλκυση επενδύσεων, βασική προϋπόθεση για να εξέλθει η ελληνική οικονομία από την παρατεταμένη ύφεση. Με το νέο νόμο διευρύνεται η κατηγορία των "στρατηγικών" επενδύσεων για τις οποίες προβλέπονται ταχύτερες διαδικασίες αδειοδότησης. Παράλληλα συστήνεται και μία κεντρική αρχή για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων, η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών επενδύσεων, ώστε να παρακάμπτονται τα όποια γραφειοκρατικά εμπόδια.

Επενδυτικά σχέδια, που δεν έχουν σημαντικές πολεοδομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, θα εγκρίνονται ταχύτερα, ενώ την τήρηση των όρων της επένδυσης θα μπορούν πλέον να επιβλέπουν και ιδιωτικοί φορείς.

"Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, η μείωση της ανεργίας δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με θεωρίες και ιδεολογήματα... σήμερα η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας χρειάζεται νέες επενδύσεις", δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου στην Βουλή.

Μεταξύ άλλων, αποσαφηνίζονται για πρώτη φορά οι κανόνες για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκμετάλλευση των υδατοδρομίων, διευκολύνοντας έτσι την δημιουργία ενός νέου τουριστικού κλάδου.

Η παγκόσμια οικονομική κρίση και τα μέτρα λιτότητας του μνημονίου από το 2010 έχουν οδηγήσει σε συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας κατά 20% περίπου το διάστημα 2008-2012. Την ίδια περίοδο, οι επενδύσεις έχουν υποχωρήσει κατά 60%, με το νέο επενδυτικό νόμο ωστόσο αναμένεται να ανακάμψουν με έντονους ρυθμούς από το 2014 και ύστερα.

Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα

Το πρόγραμμα επιδότησης  "Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα"  προβλέπει επιχορήγηση 50%, μέσω ΕΣΠΑ, σε  υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπως προσδιορίζονται στους παρακάτω πίνακες με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009. Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων μόνο σε οργανωμένες και θεσμοθετημένες βάσει του Ν. 4458/65 (ΦΕΚ 33/Α’/65) ή/και Ν. 2545/97 (ΦΕΚ 254/Α’/97) ή/και Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Α’/11), ΒΙ.ΠΕ., ΒΙ.ΠΑ., ΒΙΟ.ΠΑ., Τεχνοπόλεις, και Επιχειρηματικά Πάρκα.


Δικαιούχοι του προγράμματος:


Α. Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, των κλάδων :

ΤΟΜΕΙΣ

ΚΛΑΔΟΙ 

NACE

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
10,11Βιομηχανία τροφίμων και ποτών *
13Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλικών.
14

Κατασκευή ειδών ένδυσης.

15Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από τα έπιπλα, κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18Εκδόσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων.
21

Παραγωγή Βασικών Φαρμακετικών Προϊόντων και Φαρμακευτικών Σκευασμάτων

22Παραγωγή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών προϊόντων
24Παραγωγή βασικών μετάλλων
25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών
προϊόντων

27Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και
ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
31Κατασκευή επίπλων
32Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
37Επεξεργασία λυμάτων
38Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση αποβλήτων, ανάκτηση υλικών
39Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
58Εκδοτικές Δραστηριότητες
62

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες

63Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
71.20Τεχνικές Δοκιμές και Αναλύσεις
45.20Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας *

96.01

Πλύσιμο και στεγνό καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων.

* Εξαιρούνται οι δραστηριότητες της μεταποίησης των προϊόντων του τομέα της Γεωργίας.

 

Β. Για το παρόν πρόγραμμα ως υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις ορίζονται αυτές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον (3) χρόνια λειτουργίας σε επιλέξιμες δραστηριότητες , διαθέτουν αποδεδειγμένα 3 ολοκληρωμένες και πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, έχουν ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας πριν την 1.1.2009 και δεν είναι προβληματικές.
Γ. Επίσης, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

 

 

Κατηγορίες Επενδύσεων

Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν επενδύσεις σε πάγια και άϋλες επενδύσεις με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας την 14η Δεκεμβρίου 2012.

 

Οι επιλέξιμες ενέργειες αναλύονται ως ακολουθως:


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ I: Επενδύσεις σε πάγια.

1. Ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων
2. Αγορά υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων, διαρρύθμιση και επέκταση αυτών.
3. Δημιουργία δικτύων παροχής στο νέο χώρο εγκατάστασης
4. Αναγκαίες ειδικές εγκαταστάσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης στον καινούριο χώρο παραγωγής.
5. Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
6. Προμήθεια και εγκατάσταση τυχόν νέου αναγκαίου παραγωγικού και βοηθητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού μηχανοργάνωσης λογισμικού και εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας (ΑΠΕ).

Επισημαίνεται ότι ο εξοπλισμός κάθε μορφής για να είναι επιλέξιμος πρέπει οπωσδήποτε να είναι καινούργιος και σύγχρονης τεχνολογίας, όπως θα προκύπτει από σχετικές βεβαιώσεις, εγγυήσεις και έγγραφα του προμηθευτή.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: Άϋλες επενδύσεις.

7. Ενέργειες μετεγκατάστασης.
8. Ενέργειες σχετικές με την υπαγωγή της επένδυσης.
9. Ενέργειες σχετικές με μελέτες για την εγκατάσταση των μηχανημάτων στην νέα θέση και την έκδοση της άδειας λειτουργίας στη νέα θέση εγκατάστασης.

 

Δεν θεωρούνται επιλέξιμες οι δαπάνες:
• Για την αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση του εξοπλισμού οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί από το προσωπικό και μεταφορικά μέσα της επιχείρησης.
• Ο ΦΠΑ για καμία κατηγορία δαπανών καθώς δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη και επιβαρύνει εξ΄ ολοκλήρου την επιχείρηση.
• Δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού, ενοίκια.
• Δαπάνες που πραγματοποιούνται πριν από την ημερομηνία προδημοσίευσης του Προγράμματος. Σε περίπτωση πραγματοποίησης δαπανών κατά παράβαση του παρόντος όρου, οι δαπάνες θα περικόπτονται.
• Δεν είναι επιλέξιμοι οι χρεωστικοί τόκοι, οι προμήθειες χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, τα έξοδα συναλλάγματος και χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές καθώς και τα λοιπά καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα του δικαιούχου.


Οι επιλέξιμες δαπάνες επιχορηγούνται σε ποσοστό 50% για όλη την Ελληνική Επικράτεια.


Διάρκεια Υλοποίησης και ύψος προϋπολογισμού :

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης αυτών μέχρι 31.3.2015.

 

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ


Προθεσμίες Υποβολής

Η περίοδος υποβολών του προγράμματος Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα  του ΕΣΠΑ ορίζεται από 15 Απριλίου έως 31 Μαίου 2013.


Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013

ΟΙ ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΕΩΣ 10/5/2013

Προκηρύχθηκαν τα Μέτρα 311-312-313 (πρώην ΟΠΑΑΧ)

Τη δημιουργία εργαστηρίων μεταποίησης, εργαστήρια ζυμαρικών, ψωμιού, μπισκότων και μαρμελάδας, μικρές ποτοποιίες για ρακή ή τσίπουρο και αγροτουριστικά καταλύματα είναι μερικά από τα παραδείγματα επενδύσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα Ιδιωτικών Επενδύσεων στο πλαίσιο των Μέτρων 311, 312 και 313 του Άξονα 3 του ΠΑΑ 2007–2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», συνολικού διαθέσιμου προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης (εθνική και κοινοτική συμμετοχή). Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις έως τις 24 Απριλίου 2013. Οι αιτήσεις θα γίνονται ηλεκτρονικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να δουν πρώτα εάν η περιοχή τους εντάσσεται στις επιλέξιμες περιοχές για επιδότηση και στη συνέχεια να δουν τον κωδικό αριθμό δραστηριότητας που θέλουν να επενδύσουν. Δικαιούχοι του Μέτρου 311 είναι:

● Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών
● Νέοι Γεωργοί στα πλαίσια του καθεστώτος ενίσχυσης του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013.

Για τα Μέτρα 312 και 313 δικαιούχοι είναι όλοι οι υπόλοιποι κάτοικοι της υπαίθρου.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτ&

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων - αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη.

Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:

 

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.

 

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

 

Περιφέρειες:

Ανατολικής    Μακεδονίας    &    Θράκης,    Βορείου    Αιγαίου,    Δυτικής    Ελλάδας,

Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι Δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία

που προσδιορίζονται ως εξής:

-   έχουν την ιδιότητα της ανέργου, ή

-   έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία και βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας, ή

-   έχουν κλείσει την ατομική ή προσωπική τους επιχείρηση κατά την τελευταία τριετία, δεν

ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης

εργασίας, ή

-  απειλούνται από ανεργία, π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση

εργασίας ή έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ.

- Αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

 

Από τις παραπάνω περιπτώσεις εξαιρούνται απολυμένες γυναίκες των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητα τους καθώς και απολυμένες των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής Α' βαθμού, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες απολύθηκαν λόγω διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης

 

Για την τεκμηρίωση των δικαιούχων σύμφωνα  με τις παραπάνω  ιδιότητες θα  πρέπει να προσκομιστούν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 

Άνεργες:   Δελτίο  ανεργίας  σε   ισχύ  την  ημερομηνία   έναρξης  της  επιχειρηματικής  τους

δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της

πρότασης και μέχρι την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας για όσες δεν έχουν ιδρυθεί

ακόμα ή βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων.

Απολυμένες κατά την τελευταία τριετία: Βεβαίωση απόλυσης από εργοδότη (καταγγελία της

σύμβασης   εξαρτημένης   εργασίας   ορισμένου   ή   αόριστου   χρόνου,   πλήρους   ή   μερικής

απασχόλησης) και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει γίνει αναγγελία πρόσληψης από την καταγγελία

της σύμβασης έως την ημερομηνία  έναρξης της επιχείρησης ή  υποβολής πρότασης στο

πρόγραμμα.

Επιχειρηματίες που έκλεισαν την επιχείρηση τους την τελευταία τριετία: Βεβαίωση διακοπής

άσκησης επιτηδεύματος της Δ.Ο.Υ και βεβαίωση ΟΑΕΔ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία

αναγγελία πρόσληψης στο διάστημα από τη διακοπή της επιχείρησης έως την έναρξη της νέας

επιχείρησης.

Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας):

θεωρημένο αντίγραφο αγωγής επίσχεσης εργασίας στο όνομα του δικαιούχου.

Απειλούμενες από ανεργία (εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 99:

Βεβαίωση  εργοδότη / απόφαση  πρωτοδικείου για την αίτηση  ή απόφαση  υπαγωγής της

επιχείρησης στο άρθρο 99.

 

Αυτοαπασχολούμενες:   Βεβαίωση   του   οικείου   ασφαλιστικού   φορέα   και   Εκκαθαριστικό Σημείωμα για το οικονομικό έτος 2012 (εισοδήματα 2011).

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών, δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτή η επιλεξιμότητα της ενδιαφερόμενης.

 

Επιλέξιμα είναι τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης

για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στους επιλέξιμους ΚΑΔ, από την 1/9/2012 και έως

την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης και με τη μορφή:

. νέων ατομικών επιχειρήσεων,

. νέων ατομικών επιχειρήσεων κατ' οίκον,

. νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε.  και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως το

ομόρρυθμο μέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιριών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο

των οποίων συμμετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις

όπου   συμμετέχουν   περισσότεροι   από   ένας δικαιούχοι,   το   51%   μπορεί   να   καλύπτεται

αθροιστικά),

. νέων αστικών συνεταιρισμών2, στους οποίους οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό

άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51%

μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά),

. νέων κοινωνικών επιχειρήσεων3, στις οποίες οι δικαιούχοι συμμετέχουν ως μέλη σε ποσοστό

άνω του 51%(οτις περιπτώσεις όπου συμμετέχουν περισσότεροι από

ένας δικαιούχοι, το 51% μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά).

 

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν

τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

. να έχουν συσταθεί μετά την 1/9/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση

ένταξης

. να έχουν συσταθεί με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές όπως προσδιορίζονται παραπάνω,

. να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμο / -ους ΚΑΔ,

. να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια,

. να λειτουργούν νόμιμα,

. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σ{]μασ\ας που έχει λάβει η ίδια επιχείρηση ή ίδια

δεδομένη επιχείρηση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον

τομέα των μεταφορών) σε περίοδο μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2)

προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

 

ΣΤΟ πλαίσιο του προγράμματος η μορφή της ενίσχυσης συνίσταται στη:

- χορήγηση χρηματικού ποσού (επιχορήγηση) από 10.000 € έως 20.000 € ανά πρόταση,

για την κάλυψη του 100% ισόποσων επιλέξιμων λειτουργικών δαπανών για μέγιστο διάστημα 18 μηνών,

.    επιπλέον   χορήγηση    χρηματικού    ποσού    (επιχορήγηση)    μέχρι    12.000        του

ετήσιου μισθολογικού κόστους από τη δημιουργία νέας/ων θέσης/εων εργασίας (1 ΕΜΕ)

με πρόσληψη ανέργου/ων. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που δεν απορροφηθεί το ποσό για

την κάλυψη του ετήσιου μισθολογικού κόστους δύναται να παραταθεί η περίοδος απασχόλησης

μέχρις εξαντλήσεως του ποσού των 12.000 €.

 

Η   διάρκεια   υλοποίησης  των   επιχειρηματικών   σχεδίων   δεν   μπορεί   να   ξεπερνά   τους δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

 

Οι υποβολές προτάσεων στα πλαίσια της δράσης θα διαρκέσουν από την 1/3/2013 έως την 29/3/2013.

 

Ενίσχυση της Προσφοράς - ICT for Growth

Δημοσιεύτηκε ο νέος Οδηγός της δράσης ICT FOR GROWTH και η περίοδος υποβολής προτάσεων ξεκινά από τις 14 Ιανουαρίου 2013 Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο Οδηγό, η έγκριση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει συγκριτικής αξιολόγησης του συνόλου των προτάσεων που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα μέσω ενός κύκλου υποβολής. Οι προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής και έγκρισης προτάσεων που προβλέπονται στον αρχικό Οδηγό της δράσης ICT4GROWTH παύουν να είναι σε ισχύ και ο νέος οδηγός προβλέπει την 18η Φεβρουαρίου 2013 ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολών ηλεκτρονικών προτάσεων.

Το ICT for Growth προβλέπει επιχορήγηση έως 80% σε επιχειρήσεις ή συμπράξεις αυτών για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεσηκαινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Η δράση ICT4GROWTH υλοποιείται στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ 2007-2013) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι του προγράμματος:

Μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελληνική επικράτεια

Δεν τίθενται περιορισμοί αναφορικά με το ειδικότερο αντικείμενο των επενδυτικών σχεδίων και τους θεματικούς τομείς/ αγορές στους οποίους αυτό απευθύνεται. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν:

 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη (προϊόντα και υπηρεσίες για smart grids, διαχείριση ενεργειακών πόρων, διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κλπ.).
 • Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα (π.χ. ιχνιλασιμότητα & ασφάλεια τροφίμων, αυτοματοποιημένη διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων κλπ.).
 • Τουρισμό, Πολιτισμό και Ψυχαγωγία (Online gaming, destination mgt, virtual tours κλπ.).
 • Υγεία και Πρόνοια (υποστήριξη ηλικιωμένων ή ασθενών με χρόνιες παθήσεις, τηλεϊατρική κλπ.).
 • Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.
 • Μεταφορές.
 • Τη νέα παγκόσμια αγορά του Internet (π.χ social web, semantic web, internet of things κλπ.)

Επισημαίνεται ότι οι ενισχυόμενες επενδύσεις αφορούν την προσφορά νέων υπηρεσιών ή προϊόντων που βασίζονται στις ΤΠΕ και απευθύνονται στους ανωτέρω (ενδεικτικά) κλάδους και όχι τη ζήτηση (προμήθεια) αντίστοιχων τεχνολογιών για μεμονωμένες παραγωγικές επενδύσεις.

Οι επενδύσεις μπορούν να πραγματοποιούνται στο σύνολο της Επικράτειας, πλην των επενδύσεων που αφορούν στην Κατηγορία ΙΙ μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια (βλ. επόμενη παράγραφο), τα οποία είναι επιλέξιμα μόνο στις Περιφέρειες χρηματοδότησης του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση.

Κατηγορίες Επενδύσεων

Οι ενισχυόμενες επενδύσεις διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, για τις οποίες ισχύουν διαφορετικοί –κατά  περίπτωση- όροι αναφορικά με την επιλογή και τη χρηματοδότησή τους:

 • Κατηγορία Ι: Μεσαίου μεγέθους επενδυτικά σχέδια.
 • Κατηγορία ΙΙ: Επενδυτικά Σχέδια Σημαντικού Εύρους.

Ειδικά όσον αφορά στα επενδυτικά σχέδια της 2ης κατηγορίας, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθοι επιπλέον όροι:
α) Σημαντική συμβολή στην απασχόληση: Δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, κατ’ ελάχιστον 1  θέση ισοδύναμης πλήρους εργασίας ανά 100.000€ εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης.
β) Στοχευμένη περιφερειακή διάσταση: Είναι επιλέξιμες επενδύσεις μόνο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (βλ. πίνακα περιφερειακής κατανομής προϋπολογισμού Δράσης).
γ) Άνω όριο μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στη Δράση: H Δημόσια Δαπάνη που κατευθύνεται σε  μεγάλα επενδυτικά σχέδια δεν μπορεί να υπερβαίνει το 70% του συνόλου της προβλεπόμενης Δημόσιας Δαπάνης για το συγκεκριμένο κύκλο στις Περιφέρειες που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ Ψηφιακή Συγκλιση.

δ) Σύνταξη του συνόλου της πρότασης στην Αγγλική γλώσσα (εξαιρούνται δικαιολογητικά) και αποδοχή της αξιολόγησης της πρότασης από αξιολογητές του εξωτερικού (ιδιώτες, νομικά πρόσωπα, ερευνητές).

Διάρκεια και ύψος επιχορήγησης:

Η επιχορήγηση που φτάνει έως το 80% εξαρτάται από το είδος της πρότασης (μεμονωμένη επιχείρηση ή συνεργασία) το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία των δαπανών και την γεωγραφική περιφέρεια. Η ίδια συμμετοχή πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του προϋπολογισμού.
Το υπόλοιπο της κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής (Προϋπολογισμός -δημόσια επιχορήγηση - ίδια συμμετοχή) γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:
 • Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (R&D stage)
 • Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/ υπηρεσιών (commercialization stage).
 • Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν:
 • είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις ,
 • είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. 

Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που να αφορά μόνο στη Φάση Α.

Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν και τις 2 φάσεις, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες, ενώ η πρώτη φάση δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Για επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν μόνο την Φάση Β, η συνολική διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβεί τους 18 μήνες. Σημείο εκκίνησης είναι η ημερομηνία έγκρισης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης
Οι ενέργειες της Φάσης Α εντάσσονται στο πλαίσιο των ενισχύσεων για έρευνα & ανάπτυξη και  καινοτομία (τμήμα 7 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).
Η Φάση Α περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

 • Α1: Ενέργειες προετοιμασίας & σχεδιασμού: Εκπόνηση μελέτης τεχνικής σκοπιμότητας και λεπτομερής σχεδιασμός- προετοιμασία των επιμέρους ενεργειών της Φάσης Α κλπ
 • Α2: Ενέργειες βιομηχανικής έρευνας: Σχεδιασμένη έρευνα και διερεύνηση για την απόκτηση γνώσεων που θα αξιοποιηθούν στην μετέπειτα ανάπτυξη των συγκεκριμένων προϊόντων. Δημιουργία  συστατικών πολύπλοκων συστημάτων για την επικύρωση τεχνολογίας πολλαπλών εφαρμογών, κλπ
 • Α3: Ενέργειες Ανάπτυξης: Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας και λειτουργία του σε δοκιμαστικό περιβάλλον.
 • Α4: Ενέργειες απόκτησης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).
 • Α5: Ενέργειες διαχείρισης, υποστήριξης και συντονισμού της έρευνας & ανάπτυξης: υποστηρικτικές ενέργειες για τη διενέργεια της έρευνας και ανάπτυξης (δηλ. των ενεργειών των κατηγοριών Α2 και Α3). 

Ενισχυόμενες ενέργειες Φάσης
Οι ενέργειες της Φάσης Β εντάσσονται στο πλαίσιο των περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις και  απασχόληση (τμήμα 1 του Καν. (ΕΚ) 800/2008) και των ενισχύσεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις (τμήμα 5 του Καν. (ΕΚ) 800/2008).

Η Φάση Β περιλαμβάνονται τις ακόλουθες κατηγορίες ενεργειών:

 • Β1: Ενέργειες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία παραγωγικών υποδομών: Διαμόρφωση κτιρίων, μηχανήματα, τεχνικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρονικός και  υποστηρικτικός εξοπλισμός και λοιπές επενδύσεις σε υλικές υποδομές, που απαιτούνται για την θέση της επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία και την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών.
 • Β2: Ενέργειες προετοιμασίας διάθεσης τελικού προϊόντος/ υπηρεσίας : Τελική διαμόρφωση προϊόντος (π.χ. Packaging) ή υπηρεσίας που απαιτείται για  την εμπορική του διάθεση
 • Β3: Ενέργειες επιχειρηματικής δικτύωσης (επιλέξιμες μόνο για ΜΜΕ).

Ποσοστά Επιδότησης


Τα ποσοστά Επιδότησης ποικίλουν ανάλογα με το Μέγεθος της Επιχείρησης, τη Φάση, τον Τόπο εγκατάστασης και την Κατηγορία δαπανών και διαμορφώνονται:

Φάση Α

 • Κατηγορία Α1: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις
 • Κατηγορία Α2:

- Μεμονωμένη Πρόταση: 70% για Μικρές, 60% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 50% για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

- Σύμπραξη: 80% για Μικρές, 75% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 65% για Μεγάλες Επιχειρήσεις ,  

 • Κατηγορία Α3:

- Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

- Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις ,  

 • Κατηγορία Α4:

 - Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 

 - Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 

 • Κατηγορία Α5:

 - Μεμονωμένη Πρόταση: 45% για Μικρές, 35% Μεσαίες Επιχειρήσεις, 25% για Μεγάλες Επιχειρήσεις 

 - Σύμπραξη: 60% για Μικρές, 50% Μεσαίες Επιχειρήσεις,  40% για Μεγάλες Επιχειρήσεις ,  

Φάση Β

 • Κατηγορία Β1:

- Μικρές Επιχειρήσεις: από 35 έως 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

- Μεσαίες Επιχειρήσεις: από 25 έως 50% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

- Μεγάλες Επιχειρήσειςαπό 15 έως 40% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

 • Κατηγορία Β2:

- Μικρές Επιχειρήσεις: από 35 έως 60% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

- Μεσαίες Επιχειρήσεις: από 25 έως 50% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

- Μεγάλες Επιχειρήσεις: από 15 έως 40% ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης

 • Κατηγορία Β3: 50% για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 120.000.000 ευρώ

Το ύψος του ελάχιστου-μέγιστου αιτούμενου προϋπολογισμού ανά επενδυτικό σχέδιο ορίζεται ως ακολούθως
Κατηγορία Επένδυσης Ι:  Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ 300.000 €, Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ 5.000.000 €

Κατηγορία Επένδυσης ΙΙ Ελάχιστος αιτούμενος Π/Υ 5.000.000 € Μέγιστος αιτούμενος Π/Υ 20.000.000 € 

Προθεσμίες Υποβολής

Η υποβολές του προγράμματος ICT4GROWTH αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 18 Φεβρουαρίου 2013

Ο (ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ) ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αρκετές αλλαγές ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση στο νομοσχέδιο των 130 και πλέον σελίδων που περιλαμβάνει τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, τα υδατοδρόμια, τις νέες εταιρείες ειδικού σκοπού αλλά και εγκρίσεις επενδύσεων σε ένα κείμενο.

 

Μετά τις τελευταίες αλλαγές, ανοίγουν ξανά οι επιδοτήσεις στον τουρισμό, με έμφαση σε θεματικό και υγείας, επιδοτούνται δημόσια πάρκινγκ πλωτές εξέδρες και έργα πολιτικού μηχανικού στην ενέργεια. Επίσης, δίδονται άδειες παραμονής για όποιον έχει ακίνητο 300.000 ευρώ και για στρατηγικούς επενδυτές.

 

Το νομοσχέδιο θα τύχει ενδεχομένως και νέων αλλαγών και εν συνεχεία θα πάρει το δρόμο προς τη Β ουλή. Εν τω μεταξύ δόθηκε νέα (δεύτερη) παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου για τον παλαιό αναπτυξιακό νόμο (καθεστώτα γενικής επιχειρηματικότητας) για να υπάρχει ανοικτός προς υποβολές κάποιος νόμος.

 

Κυβερνητικά στελέχη πάντως που παρακολουθούν χρόνια το ζήτημα εκφράζουν φόβους για στενότητα χρήματος. Το ΠΔΕ ήδη θεωρητικά περιορίζεται σε 6,78 δισ. ευρώ από 10,2 δισ. ευρώ το 201) και από το ποσό αυτό τα καθαρά αμιγώς εθνικά έργα είναι 600 εκατ. ευρώ.

 

Μάλιστα σήμερα αναμένονται οι ανακοινώσεις από την ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για το αν το ποσό αυτό αξιοποιήθηκε. Δηλαδή μπορεί να μειωθεί και άλλο όπως συνέβη τα προηγούμενα χρόνια λόγω αδυναμίας να φτάσει στην αγορά. Η ηγεσία του υπουργείου όταν είχε ερωτηθεί σχετικά με το πρόβλημα είχε εξηγήσει ότι «οι εκταμιεύσεις αυτού του νέου αναπτυξιακού θα είναι στο 2014. Αυτή τη στιγμή το 2012 και το 2013 πληρώνουμε και με το νόμο αυτό αυξάνουμε την ταχύτητα ολοκλήρωσης για να πληρώσουμε ταχύτερα επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει».

 

Οι νέες αλλαγές στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο

 

Με τις αλλαγές στο, μετά δημόσιας διαβούλευσης, νομοσχέδιο του αναπτυξιακού νόμου, εντάσσονται στα κίνητρα και άλλες επενδύσεις που πριν εξαιρούταν:

 

- Οι ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία αν πρόκειται για ναυπηγήματα «που προορίζονται για σταθερές, μακροχρόνιες πλωτές βιομηχανικές ή και ενεργειακές εγκαταστάσεις»

 

- Έργα πολιτικού μηχανικού που υποστηρίζουν την κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων και υποδομών καθώς και οι δαπάνες κατασκευής έργων σύνδεσης με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προκειμένου για επενδύσεις παραγωγής ή συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνονται και στα άυλα περιουσιακά στοιχεία, ως δικαίωμα χρήσης.

 

- Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας, με στόχο επενδύσεις κέντρων αποκατάστασης, καθώς και ολοκληρωμένων σύνθετων επενδυτικών σχεδίων τουρισμού υγείας (θα προσδιοριστούν με ΚΥΑ, όπως και οι επιμέρους όροι και κριτήρια επιλεξιμότητας τους).

 

- Οι επενδύσεις που αφορούν σε εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (Συνεδριακών Κέντρων, Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, Θεματικών Πάρκων, Τουριστικών Λιμένων Σκαφών Αναψυχή, γηπέδων Γκολφ, Εγκαταστάσεων Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεων Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικών Κέντρων, Κέντρων Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρομίων). Με κοινή υπουργική απόφαση είναι δυνατό να εισάγονται τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και για άλλες κατηγορίες εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής.

 

- Οι επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους υποδοχείς τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα, εκτός του μέρους τους που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτίρια και εγκαταστάσεις.

 

- Οι επενδύσεις μετατροπής χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον δύο αστέρων (ίσχυε για 3 αστέρων και άνω προηγουμένως) καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε χαρακτηρισμένα παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον δύο αστέρων.

 

- Οι επενδύσεις εκσυγχρονισμού Τουριστικών Οργανωμένων Κατασκηνώσεων (camping) κατηγορίας Γ τάξης και άνω.

 

- Μειώνεται από 6ετία σε 5ετία από την έναρξη λειτουργίας το όριο για τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων. Στην πενταετία περιλαμβάνεται και το διάστημα κατά το οποίο η μονάδα λειτουργούσε ως επιχείρηση εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων, προκειμένου για ξενοδοχειακές μονάδες που προέκυψαν από υποχρεωτική μετατροπή μονάδας ενοικιαζόμενων δωματίων ή διαμερισμάτων.

 

- Στα επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σε ΒΕΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Ζώνες Καινοτομίας κλπ. παρέχεται το ανώτατο δυνατό ποσοστό ενίσχυσης. Δεν είναι σαφές αν διατηρείται το ανάλογο όριο που υπήρχε για τα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας.

 

- Επιδοτούνται και επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται με πρωτοβουλία και για λογαριασμό του Δημοσίου από ιδιώτη στην περίπτωση των κλειστών σταθμών δημόσιας χρήσης στάθμευσης».

 

- Είναι δυνατή η κάλυψη μέρους της απαιτούμενης ίδιας συμμετοχής με έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, δίχως να απαιτείται μετοχοποίησή τους και καταβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων.

 

- Παλαιά ημιτελή επενδυτικά σχέδια που παρέμεναν εκκρεμή λόγω δικαστικών διαφορών δίχως υπαιτιότητα του επενδυτή, δύνανται να ενεργοποιούνται ξανά.

 

Στις στρατηγικές επενδύσεις οι πιο σημαντικές αλλαγές στο νέο νομικό κείμενο είναι:

 

- Δίδεται δικαίωμα άδειας παραμονής 10 ατόμων του νομίμου εκπροσώπου του φορέα της στρατηγικής επένδυσης. Τα πρόσωπα μπορούν να συνοδεύονται και από τα μέλη των οικογενειών τους

 

- Χορήγηση αδειών διαμονής θα γίνεται και σε Ιδιοκτήτες Ακινήτων στην Ελλάδα. Η άδεια θα είναι 5ετής και θα ανανεώνεται με ελάχιστο ύψος της ακίνητης περιουσίας 300.000 ευρώ.

 

- Προσαρμόζεται ο ορισμός των νοούμενων ως «Στρατηγικών» επενδύσεων και τα χρηματικά «πλαφόν».

 

- Προστίθεται και δικαίωμα -με αιτιολογημένη εισήγηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»- να εισαχθούν στη Δ.Ε.Σ.Ε. και επενδυτικές προτάσεις που δεν πληρούν στο σύνολό τους τους όρους, αλλά «κρίνεται ότι θα επιφέρουν σημαντικά ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για τη συνολική εθνική οικονομία».

 

- Καθορίζεται Διαχειριστική Αμοιβή του Invest In Greece στο 0,2% του συνολικού κόστους της επένδυσης, με κατώτατο όριο τις 100.000 ευρώ και ανώτατο όριο τις 300.000 ευρώ.

 

Οι βασικές αρχές του νέου αναπτυξιακού νόμου

 

Ο αναπτυξιακός νόμος συνεχίζει να «προσαρμόζεται» με στόχο να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Το 130 σελίδων κείμενό του έχει πολλές αναφορές και παραπομπές σε προηγούμενους νόμους και προκειμένου να γίνει κατανοητό θα κωδικοποιηθεί από το Invest In Greece όπως έχει ήδη προαναγγείλει η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Προβλέπει μεταξύ άλλων:

 

• Θα καταβάλλεται το 100% της επιχορήγησης (50% σήμερα) κατά την έγκριση μίας επένδυσης και την προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής.

 

• Οι αιτήσεις υπαγωγής θα είναι συνεχείς, και οι αξιολογήσεις θα γίνονται 2 φορές το χρόνο (τώρα έχουμε 2 κύκλους προκηρύξεων διάρκειας 1 μήνα με… παρατάσεις).

 

• Για μεγάλες επενδύσεις (άνω των 50 εκατ. ευρώ δίδεται δικαίωμα επιλογής κινήτρων (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κλπ).

 

• Η χρήση των φοροαπαλλαγών γίνεται εμπροσθοβαρώς.

 

• Εισάγεται η δήλωση της ευθύνης του ίδιου του επενδυτή. Οι αιτήσεις και τα στοιχεία φακέλου θα θεωρούνται πως ισχύουν κατά τεκμήριο και θα εγκρίνονται με ευθύνη του επενδυτή.

 

• Οι εταιρείες μπορούν να καλύπτουν την ίδια συμμετοχή και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους.

 

• Για τις μεγάλες επενδύσεις μειώνεται το πλαφόν κύρωσης από την Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ.

 

• Την ίδρυση μίας Κεντρικής Αρχής, για την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης για τις λεγόμενες στρατηγικές (άνω των 2 εκατ. ευρώ) και για μικρότερες επενδύσεις στη Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ουσιαστικά ενώνονται οι 2 υπηρεσίες). Το Invest In Greece θα λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επαφής για τους επενδυτές.

 

• Θα υπάρχουν δύο εναλλακτικές διαδικασίες ελέγχου της υλοποίησης των επενδύσεων με επιλογή των επενδυτών: ο έλεγχος από νέο Αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης του Υπουργείου ή από ανεξάρτητους πιστοποιημένους φορείς (και Τράπεζες).

 

• Σε ξεχωριστό κεφάλαιο λύνονται θεσμικά θέματα για τα υδατοδρόμια. Καθορίζονται οι διαδικασίες χορήγησης αδειών και οι κανόνες για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την εκμετάλλευσή τους.

 

•Σε άλλο κεφάλαιο θεσμοθετείται η ίδρυση εταιριών ειδικού σκοπού (SPVs) που προβλέπει το μνημόνιο. Ορίζεται μέσα στον νόμο η ίδρυση εταιρείας για το παραλιακό μέτωπο Φαλήρου-Σουνίου παράλληλη με την Ελληνικό ΑΕ. Η «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» , θα έχει διάρκεια ζωής 50 έτη με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου.

 

•Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικών Επενδύσεων (ΤΣΕ) (πρώην Αυτοτελές Γραφείο Ελληνικού), μεταφέρεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και αποκτά διευρυμένο ρόλο με στόχο την πολεοδομική αδειοδότηση όλων των στρατηγικών επενδύσεων.

 

• Εισάγεται ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις. Η έγκριση θα δίνεται από την Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.

 

Πηγή:www.capital.gr

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης 4.000 νέων γυναικών ελεύθερων επαγγελματιών

ΣΤΗΝ υλοποίηση προγράμματος για την επιχορήγηση 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22 έως 64 ετών, προχωρά η κυβέρνηση με την αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Για το πρόγραμμα, του οποίου η μέγιστη δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 87,4 εκατ. ευρώ, υπεγράφη κοινή απόφαση από τους υπουργούς Εργασίας Ι. Βρούτση,  Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη, Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα και τον αναπληρωτή υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Μ. Βολουδάκη, για την τροποποίηση τεσσάρων άρθρων (2, 7, 14 και 15) της με αριθ. 6252/246/31.3.2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 364/ τ.Β/31?3?2010) απόφασης ως ισχύει, με θέμα «Επιχορήγηση 4.000 νέων ελεύθερων επαγγελματιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών με διακριτικό τίτλο "Επιχειρηματικότητα ανέργων γυναικών ηλικίας 22-64 ετών”».
Τα τροποποιούμενα άρθρα αφορούν το πλαίσιο ένταξης, τη χρηματοδότηση και τις επιλέξιμες περιοχές, τις λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος, στη διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου του προγράμματος και στην τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας, που είναι αναγκαίοι. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση, η διαδικασία υπαγωγής των νέων ελεύθερων επαγγελματιών στο πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία στάδια.
1ο στάδιο: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης, στη σχετική περιοχή του δικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ.
Πριν την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να έχουν προηγηθεί κατά σειρά:
- η εξατομικευμένη προσέγγιση από εργασιακό σύμβουλο του ΟΑΕΔ,
- η παρακολούθηση προγράμματος συμβουλευτικής επιχειρηματικότητας σε ΚΠΑ του ΟΑΕΔ,
- η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ.
2ο στάδιο: Αξιολόγηση σε επίπεδο κατηγορίας κριτηρίων
3ο στάδιο: Ένταξη.
Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται, ύστερα από τη θετική έγκριση του επιτόπιου ελέγχου (στο χώρο της επιχείρησης) από εκπρόσωπο του Οργανισμού.
Ο πρώτος επιτόπιος έλεγχος πραγματοποιείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αξιολόγησης των επιχειρηματικών σχεδίων από την Τριμελή Επιτροπή και ορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως των ελεγκτών με την επαγγελματία. Οι ελεγκτές πρέπει να ενημερώσουν την επαγγελματία για το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της επιχείρησης, προκειμένου να ελεγχθούν.
Οι δαπάνες για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους (ΠΔΕ του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), στο πλαίσιο του Γενικού Στόχου 3, 'Αξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9: «Ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας, σε όλο το εύρος της Δημόσιας Δράσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007 - 2013».
Η ενίσχυση που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de minimis ενίσχυση, έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του προγράμματος οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος.

Παράταση της περιόδου ολοκλήρωσης στα Προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ

Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προχωρά στην παράταση της περιόδου ολοκλήρωσης έργων στα πλαίσια διαφόρων προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα. Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου:

«Ενημερώνουμε τους υποψήφιους επενδυτές, ότι με αποφάσεις του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δόθηκε εξάμηνη παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων που εντάχθηκαν στα προγράμματα του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013:

''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'',
- ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων'',
- ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων'' και
- ''Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών''
- "Πράσινη Επιχείρηση 2010''.

Παράλληλα με τις ίδιες αποφάσεις εγκρίθηκαν τροποποιήσεις στο περιεχόμενο των Οδηγών των προγραμμάτων:
- ''Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες'',
- ''Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων''
- "Πράσινη Επιχείρηση 2010"

οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά την έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων των επιχειρήσεων, καθώς και την εκταμίευση της αναλογούσας δημόσιας χρηματοδότησης (επιχορήγησης) προς αυτές.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η δημοσίευση των παραπάνω αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (έκδοση ΦΕΚ- εκτός από το πρόγραμμα ''Πράσινη Επιχείρηση 2010'' που δεν απαιτείται) και η ανάρτησή τους στο διαδικτυακό τόπο ''Διαύγεια'' προκειμένου ο ΕΦΕΠΑΕ να προχωρήσει στην αναλυτική ενημέρωση των Δικαιούχων και στην άμεση υλοποίηση των αποφάσεων.»

Προκήρυξη του προγράμματος των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 20/12/2012

Μετά από συμφωνία του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με τις Περιφέρειες, οριστικοποιήθηκε το πλαίσιο του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και  Υπηρεσιών, ύψους 456 εκατ. ευρώ, το οποίο θα προκηρυχθεί τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, οριστικοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης της προκήρυξης και υλοποίησης της δράσης: η προκήρυξη θα γίνει από το υπουργείο Ανάπτυξης ενώ την δράση θα διαχειριστεί η ΕΥΔ ΕΠΑΕ με φορέα διαχείρισης τον ΕΦΕΠΑΕ που επιλέχθηκε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Οι Περιφέρειες αναλαμβάνουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στον προσδιορισμό των κλάδων που θα είναι επιλέξιμοι προς ενίσχυση καθώς και στην αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων σε δεύτερο βαθμό και στην παρακολούθηση της υλοποίησής τους.

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, ύστερα από γόνιμη συνεργασία με όλους τους Περιφερειάρχες και με την έγκριση από την ΕΕ της αναθεώρησης των ΠΕΠ από τα οποία χρηματοδοτείται η δράση, ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίηση του προγράμματος που αναμένει εδώ και αρκετούς μήνες η αγορά.

Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή τους. Εκτιμάται ότι οι πληρωμές προς τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα μέσα του 2013.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) ύψους 456 εκατ. ευρώ η οποία κατανέμεται στις Περιφέρειες σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται στο τέλος. Το 70 – 85 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 15 – 30 % νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης κυμαίνονται ανά Περιφέρεια μεταξύ 40 και 60 %, σύμφωνα με τον πίνακα που επίσης ακολουθεί.

Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου – Υπηρεσιών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: δαπάνες για βελτιώσεις κτηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων, προμήθειας εξοπλισμού-μηχανημάτων- συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας-συστημάτων αυτοματοποίησης, δαπάνες πιστοποίησης εφαρμογής συστημάτων ποιότητας διασφάλισης ποιότητας, δαπάνες προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δαπάνες προβολής προώθησης, δαπάνες λογισμικού, λειτουργικές δαπάνες κλπ.

Οι ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας, δηλαδή τα επιμέρους επαγγέλματα) που θα είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έμφαση στην καινοτομία και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε Περιφέρειας, θα ομαδοποιηθούν από τις ίδιες τις Περιφέρειες σε τρεις κατηγορίες: υψηλής, μέσης και χαμηλής προτεραιότητας. Το κριτήριο αυτό θα λαμβάνεται υπόψη (μεταξύ άλλων) και κατά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων. Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται:

-από 30.000 έως 300.000 € για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού

-από 20.000 έως 100.000 € για τον τομέα Εμπόριο – Υπηρεσίες.

Σημειώνεται ότι η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή με συνδυασμό των δύο. Στην περίπτωση του τραπεζικού δανεισμού οι επενδυτές μπορούν να αξιοποιήσουν και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της ΕΤΕΑΝ και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας που διατίθενται μέσω των Τραπεζών. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορούν να ζητήσουν την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ για δάνεια ή εγγυητικές επιστολές, ή την παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους.

Όλες οι λεπτομέρειες και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος περιλαμβάνονται στον Οδηγό Εφαρμογής που θα δοθεί στη δημοσιότητα μαζί με την προκήρυξη.

Παράταση υποβολής αιτήσεων των επενδυτικών σχεδίων Ε1 του μέτρου 123Β

Με ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης παρατείνεται η περίοδος των αιτήσεων ενίσχυσης για τα επενδυτικά σχέδια Ε1 στα πλαίσια του Μέτρου 123Β «Αύξηση της Αξίας των Δασοκομικών Προϊόντων»

Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι 17η Δεκεμβρίου 2012, σύμφωνα με τους όρους - προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες του θεσμικού πλαισίου που διέπει το εν λόγω Μέτρο.

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΟΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ.

Η Πρώτη Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 25% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.

Η Δεύτερη Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου είναι δυνατόν να υποβληθεί, μετά την εκτέλεση τουλάχιστον του 50% του συνολικού οικονομικού και αντίστοιχου φυσικού αντικειμένου.

Μέτρο 123Β: Αύξηση άξιας των δασοκομικών προϊόντων

Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123.Β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του Άξονα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων που αφορούν στην ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό των πολύ μικρών μονάδων μεταποίησης καθώς και στην βελτίωση της εμπορίας των δασοκομικών προϊόντων.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 € το οποίο κατανέμεται κατά 2.000.000€ στα επενδυτικά σχέδια ΕΙ (έργα προϋπολογισμού έως 200.000 €) και κατά 8.000.000 € για επενδυτικά σχέδια Ε2 (έργα προϋπολογισμού από 200.000 έως 2.000.000 €).

Το ποσοστό επιδότησης φτάνει έως το 65% του προϋπολογισμού, ανάλογα με τον τύπο του επενδυτικού σχεδίου (ΕΙ ή Ε2) και την περιφέρεια εγκατάστασης, ενώ προβλέπεται και χορήγηση προκαταβολής ίσης με το 50% της επιδότησης που θα εγκριθεί.

Οι επιλέξιμες δαπάνες ορίζονται με βάση την αντίστοιχη «Δράση» (1 ή 2) σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ (ΦEK.1170/B) ως εξής:

 

Για την Δράση-1 που αναφέρεται κυρίως σε υλοτόμους (άτομα ή εταιρίες) & υλοτομικούς συνεταιρισμούς

•Η προμήθεια εξοπλισμού όπως υλοτομικά εργαλεία και μηχανήματα, εργαλεία αποφλοίωσης

και τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής, φόρτωσης και μεταφοράς δασικών προϊόντων.

   Τα έργα υποδομής όπως οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η

προστατευτική επεξεργασία - ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και εκσυγχρονισμός

πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

 

Για την Δράση-2  που  αφορά  εκσυγχρονισμό  και  δημιουργία  πολύ  μικρών επιχειρήσεων μεταποίησης, αποθήκευσης και εμπορίας δασοκομικών προϊόντων, δαπάνες για: .   

•Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων

•Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού

και λογισμικών

•Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού

•Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για την μεταφορά

του βασικού πρωτογενούς προϊόντος

 •Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου

.•Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες

σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων και μέχρι ορίου 12% του συνόλου

. •Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς

. •Την  ίδρυση  μονάδων για  αξιοποίηση  υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική  μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση

•Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου

 

Η περίοδος υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος έχει ημερομηνία έναρξης την 30 Ιουλίου 2012 και καταληκτική την 19 Οκτωβρίου 2012.

 

Παράταση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail

11|08|12

Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ανακοινώνει την τροποποίηση του Άρθρου 9 (Διάρκεια Επενδυτικών Σχεδίων) και του Άρθρου 15 (Υλοποίηση Επένδυσης – Τεκμηρίωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) της υπ' αριθμ. 50568/ΨΣ 4906 (ΦΕΚ 1809/Β/17-11-2010) απόφασης προκήρυξης της δράσης «Ενίσχυση Επιχειρήσεων Λιανεμπορίου για την Υλοποίηση Ψηφιακών Επενδύσεων (digi-retail)».

Ειδικότερα, με την υπ' αριθ. 35280/ΨΣ6241 Υπουργική Απόφαση, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail, ορίζεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες.

Ανεξάρτητα από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης που ορίζεται στην Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Αίτησης κάθε εγκεκριμένης πράξης, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε διάστημα 18 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Αποδοχής.

Οι επιχειρήσεις-δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και διασφάλιση της προόδου της πράξης τους και την ορθή τήρηση της ημερομηνίας ολοκλήρωσης.

Επισημαίνεται ότι η υπ' αριθ. 35280/ΨΣ6241 υπουργική απόφαση έχει ισχύ για όλες τις επιχειρήσεις των οποίων τα επενδυτικά σχέδια έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα (συμπεριλαμβανομένων και όσων έχουν υποβάλει μέχρι σήμερα Αιτήματα Τροποποίησης) ή πρόκειται να ενταχθούν στο πλαίσιο της δράσης digi-retail. Ως εκ τούτου, οι δικαιούχοι που επιθυμούν να λάβουν παράταση για το χρόνο υλοποίησης της επένδυσής τους δεν έχουν υποχρέωση υποβολής σχετικού Αιτήματος Τροποποίησης, όπως ορίζεται στην ενότητα 7 του Οδηγού Υλοποίησης της δράσης. Βάσει της νέας υπουργικής απόφασης το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης δεν δύναται λάβει νέα παράταση και να ξεπερνά τους 18 μήνες.

Προδημοσίευση Προκήρυξης για την ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης -Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών

Η προδημοσίευση αφορά την προκήρυξη δράσης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού – Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων με σκοπό την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα ενισχυθούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας  τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση διασφαλίζεται η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα θα ενισχυθούν:

1.υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

2.νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

3.υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Η παρούσα προδημοσίευση αφορά καταρχήν  ενίσχυση σε Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις. Περαιτέρω εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης και μεγάλων επιχειρήσεων.

Οι ενισχύσεις αφορούν στους ακόλουθους τομείς /θεματικές ενότητες:

α)Μεταποίηση: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων.

β)Τουρισμός : Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων.

γ) Εμπόριο: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

δ)Υπηρεσίες: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα

Τονίζονται τα εξής:

•Η ημερομηνία προδημοσίευσης της προκήρυξης (30/04/2012) ΔΕΝ αποτελεί ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών.

•Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων οι οποίες θα τύχουν επιχορήγησης στο πλαίσιο της παρούσας θα ορίζονται στην ΚΥΑ προκήρυξης.

•Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.   

Τομείς ενδιαφέροντος

Υπηρεσίες – Εμπόριο , Βιομηχανία – Μεταποίηση , Τουρισμός

Σε ποιους απευθύνεται

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στις θεματικές ενότητες Μεταποίηση-Τουρισμός-Εμπόριο-Υπηρεσίες σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις

2. νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι την ημερομηνία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις

3. υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού τους σχεδίου

Όροι και προϋποθέσεις

Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση ονομάζεται «Δυνητικός Δικαιούχος ...

Τo φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση ονομάζεται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης».

Oι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

• να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια

• να μην είναι προβληματική επιχείρηση

• να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

• να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

• να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης

• για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ΜΜΕ, σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003 (Παράρτημα Α’ της παρούσας), ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός»

- από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»

- από είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000 €) μέχρι πενήντα εκατομμύρια ευρώ (50.000.000,00) ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα σαράντα τρία εκατομμύρια ευρώ (43.000.000,00) για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών αφορούν στις τρεις τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις ή, εφόσον δεν υπάρχουν, στις δύο τελευταίες κλεισμένες πλήρεις δωδεκάμηνες διαχειριστικές χρήσεις. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης. Για τις υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις, θα καθοριστούν τα αντίστοιχα όρια.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α..

Περισσότερες πληροφορίες στο πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης στα σχετικά αρχεία.

Τι χρηματοδοτείται

Ο  προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

i) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

ii) Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»

iii) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»

iv) Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

Το μέγιστο επιχορηγούμενο ύψος του επενδυτικού σχεδίου θα συνδέεται με τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης.

Τα ποσοστά επιχορήγησης ανά Περιφέρεια είναι τα εξής:

Θεσσαλία:  για τις μεσαίες επιχειρήσεις 40% και για  μικρές επιχειρήσεις 50%.

Στερεά Ελλάδα: για τις μεσαίες επιχειρήσεις 40% και για  μικρές επιχειρήσεις 50%.

Ήπειρος: για τις μεσαίες επιχειρήσεις 50% και για  μικρές επιχειρήσεις 60%.

Για τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες, επιλεξιμότητα Κωδικών Αρχικής Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης στα Σχετικά Αρχεία.

Προϋπολογισμός€ 63.000.000

Ο ανωτέρω προυπολογισμός αφορά στις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου (ο συνολικός προυπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται στα 433.500.000€) και  κατανέμεται ως εξής:

Θεσσαλία: Π/Υ 22.500.000€, ο οποίος θα κατανεμηθεί κατα 80% σε υφιστάμενες και κατά 20% σε νέες /υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Στερεά Ελλάδα: Π/Υ 18.000.000 ο οποίος θα κατανεμηθεί κατα 70% σε υφιστάμενες και κατά 30% σε νέες /υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Ήπειρος:Π/Υ 22.500.000€, ο οποίος θα κατανεμηθεί κατα 80% σε υφιστάμενες και κατά 20% σε νέες /υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων καθώς και η ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.   

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ

Ημερομηνία έναρξης: Πέμπτη, 05 Απριλίου 2012

Ημερομηνία λήξης: Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2013

Θεματική ενότητα: Επαγγέλματα Πληροφορικής

Περιφέρειες: •Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

•Αττικής

•Βορείου Αιγαίου

•Δυτικής Ελλάδας

•Δυτικής Μακεδονίας

•Ηπείρου

•Θεσσαλίας

•Ιονίων Νήσων

•Κεντρικής Μακεδονίας

•Κρήτης

•Νοτίου Αιγαίου

•Πελοποννήσου

•Στερεάς Ελλάδας

 

Προϋπολογισμός: 22.000.000,00 €

 

Αντικείμενο της δράσης

Η δράση αναφέρεται στην επιχορήγηση, με επιταγές κατάρτισης (training vouchers), της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων.

Οι ωφελούμενοι άνεργοι θα καταρτιστούν στο αντικείμενο των Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών και περιλαμβάνει την πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται.

Η πιστοποίηση των γνώσεων που θα αποκτηθούν με τα προγράμματα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί με εξετάσεις από φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/και διεθνώς και οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί από τον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α/25081/1.12.2005 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματος Πιστοποίησης και Περιοδικού Ελέγχου Φορέων Χορήγησης Πιστοποιητικών Πληροφορικής ή Γνώσης Χειρισμού Η/Υ» (ΦΕΚ 1720/τ.Β’/08-12-2005), με βάση τη διεθνή επί του θέματος πρακτική, ιδίως όσον αφορά τις υποδομές, το λογισμικό, τις μεθόδους και τη διαδικασία, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 1 του Π.Δ. 44/2005 ή από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3879/2010 «Δια Βίου Μάθηση κλπ».

Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν μέσα από την υλοποίηση της πα- ρούσας δράσης είναι:

 1. Η κατάρτιση και η πιστοποίηση ανέργων σε βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ, με σκοπό την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην αγορά εργασίας.
 2. Η άρση του φαινομένου του "ψηφιακού χάσματος – αναλφαβητισμού" στον πληθυσμό των ωφελούμενων και η απόκτηση εκείνων των δεξιοτήτων από τους ωφελούμενους που θα τους καταστήσουν ικανούς να λειτουργήσουν στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται από την ταχεία εξέλιξη των νέων ΤΠΕ, καθώς και η αποτελεσματική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.

Προκήρυξη Μέτρου 2.3 «Μεταποίηση και Εμπορία» - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

 

Στο πεδίο εφαρμογής και στο καθεστώς ενισχύσεων της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις (επενδυτικά σχέδια), που αφορούν στις παρακάτω δράσεις, για επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας :

Δράση 1. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των παραγωγικών μονάδων μεταποίησης.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στον εκσυγχρονισμό, επέκταση ή ίδρυση μονάδων και εγκαταστάσεων παραγωγής μεταποιημένων ή μη αλιευτικών προϊόντων και στην ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία από αλιευτικά σκάφη.

Δράση 2. Βελτίωση της επιχειρηματικής θέσης των εγκαταστάσεων εμπορίας.
Χορηγούνται ενισχύσεις σε επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων εμπορίας.

Ύψος και Είδος Ενίσχυσης:
Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 20.000,00 ευρώ, ενώ ο μέγιστος σε 5.000.000 ευρώ για τις περιοχές εντός στόχου σύγκλισης και 1.500.000 ευρώ για τις περιοχές εκτός στόχου σύγκλισης.
Το κατώτερο όριο για τα αλιευτικά σκάφη με σκοπό την ελαφριάς μορφής μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία ορίζεται σε 5.000 ευρώ.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων:
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς / δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών τους σχεδίων και το σχετικό φάκελο, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή έως την 31-07-2012.

Επιλέξιμες Δαπάνες:
i Δαπάνες για την αγορά οικοπέδου.
ii Δαπάνες για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
iii Δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό βιομηχανοστασίων,
κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων.
iv Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.
v Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων,
εξοπλισμού.
vi Δαπάνες για την αγορά μέσων μεταφοράς.
vii Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.
viii Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.
ix Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.
x Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.
xi Δαπάνες για επεξεργασία των απορριμμάτων των προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας.
xii Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΝΟΜΟ 3908 ( ΑΠΡ. 2012)

Τροπολογία με την οποία τροποποιείται το άρθρο 14 του ν. 3614/2007, σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης και πληρωμών πράξεων που εντάσσονται στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, επισυναπτόμενο στο νομοσχέδιο για την βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι οι προκαταβολές και ενδιάμεσες πληρωμές των δικαιούχων για την υλοποίηση των πράξεων που συγχρηματοδοτούνται από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Μετά την ολοκλήρωση του έργου ωστόσο, οι τελικές πληρωμές των ανωτέρω δικαιούχων, δύνανται να κατάσχονται, να παρακρατούνται, ή να αποδίδονται για λογαριασμό του δικαιούχου, και καταβάλλονται με την υποχρεωτική προσκόμιση αποδεικτικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

Για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, τροποποιείται ο νόμος 3908/2011:

Αυξάνεται από 40% σε 60%, το ποσοστό των ενισχυόμενων δαπανών, για την κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτηριακών εγκαταστάσεων, καθώς και των δαπανών διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου - στη δε περίπτωση των νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 10% φτάνοντας το 70% .

Αυξάνεται επίσης από 15 εκ. ευρώ σε 20 εκ. ευρώ, το όριο των προβλεπόμενων ενισχύσεων που δύναται να παρασχεθούν εντός 4ετίας, για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αναφορικά με επενδυτικά σχέδιο που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας.

Αναστέλλεται για δύο χρόνια, η υποχρέωση για την υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης, κατά τη φάση υποβολής της πρότασης επενδυτικού σχεδίου.

Παρέχεται η δυνατότητα επανυποβολής του επενδυτικού φακέλου, ο οποίος δεν υπήχθη στην προβλεπόμενη επενδυτική περίοδο, λόγω εξαντλήσεως των σχετικά διαθεσίμων πόρων της περιόδου αυτής, χωρίς την εκ νέου υποχρέωση υποβολής παραβόλου.

Ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει αίτημα τροποποίησης όταν οι μεταβολές του φυσικού ‘η και οικονομικού αντικειμένου ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

 

30/3/2012 Παράταση προγράμματος ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

Παράταση της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής στοΠρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» και των ΠΕΠ των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και την 17:00 (17:00μμ) ώρα της 18ης Μαΐου 2012 (18 - 05 -2012).

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Π. LEADER ΚΑΡΔΙΤΣΑ

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής επενδυτικών προτάσεων

Παρασκευή, 22α Ιουνίου 2012 και ώρα 14:30 μ.μ.

Περιοχή εφαρμογής:

Περιοχή εφαρμογής του Μέτρου, Υπομέτρων και Δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση αποτελούν περιοχές του Ν. Καρδίτσας και ο Δήμος Φουρνά του Ν. Ευρυτανίας και όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο ενημερωτικό υλικό της παρούσας

Δικαιούχοι :

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης δικαιούχοι είναι : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όπως αναλυτικά αναφέρονται ανά δράση στο ενημερωτικό υλικό.

Χρόνος και Τόπος υποβολής επενδυτικών προτάσεων:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων είναι η Παρασκευή, 22α Ιουνίου 2012 και ώρα 14:30 μ.μ. Οι επενδυτικές προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Μεγ. Αλεξάνδρου 34  - 2ος όροφος, 43100 Καρδίτσα είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά.

Τέσσερα   νέα προγράμματα ΕΣΠΑ μέσα στο Μάρτιο

Τέσσερα νέα προγράμματα στήριξης των μικρομεσαίων με κονδύλια του ΕΣΠΑ θέλει να βγάλει το υπουργείο Ανάπτυξης στην αγορά έως το τέλος Μαρτίου.

Όπως ανάφερε σε δηλώσεις της η αρμόδια ειδική γραμματέας ΕΣΠΑ Γεωργία Ζεμπελιάδου, στόχος των προγραμμάτων είναι να παραμείνουν συνεχώς ανοικτά. "Όποιος θέλει να κάνει μία νέα επένδυση θα απευθύνεται στον αρμόδιο φορέα και στις τράπεζες μέσω των οποίων ένα μέρος τους θα προωθείται στην αγορά, ενώ αν το ποσό εξαντληθεί αναζητούνται κεφάλαια του ΕΣΠΑ για να αυξηθεί ο προϋπολογισμός", δηλώνει χαρακτηριστικά.

Στόχος των προγραμμάτων είναι να συνδυάσουν επιδοτήσεις με δάνεια και εγγυήσεις ώστε να μην χρειάζεται πλέον ο ιδιώτης να βάλει την ιδία συμμετοχή (την οποία πλέον συνήθως δεν έχει):

-   Θα δοθούν 500 εκατ. ευρώ κονδύλια του ΕΣΠΑ στην ΕΤΕπ για να δώσει με τη σειρά της ποσό τουλάχιστο διπλάσιο ως δάνειο σε εμπορικές τράπεζες. Αυτές με τη σειρά τους θα δανείσουν ιδιώτες και για κεφάλαια κίνησης (που θα είναι όμως αναγκαία για επενδυτικά έργα).

-   Ακόμη 500 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως κρατικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις) μέρους του κόστους έργων ανά την Ελλάδα, σε συνεργασία με τους περιφερειάρχες. Θα αφορά υφιστάμενες και υπό σύσταση εταιρείες, με έμφαση στην μεταποίηση, τον τουρισμό και στις εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τους νέους άνεργους.

-  Προωθούνται και δύο υποστηρικτικά προϊόντα. Περίπου 150 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στις τράπεζες έως το τέλος Μαρτίου για εγγυήσεις δανείων που οι ίδιες θα πρέπει να δώσουν σε δικαιούχους του ΕΣΠΑ. Παράλληλα με ανάλογο ποσό θα καλύπτονται δικαιούχοι που θα χρειαστούν έκδοση εγγυητικής επιστολής προκειμένου με δάνειο να καλύψουν την ιδία συμμετοχή.

 

Πηγή: www.capital.gr

 Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  αποφάσισε   την μετάθεση, για τεχνικούς λόγους, του καταληκτικού σημείου οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο Πρόγραμμα "Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως και τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012 (20-02-2012) και ώρα 17:00 ΜΟΝΟ για όσους υποψήφιους επενδυτές έχουν ξεκινήσει επεξεργασία πρότασης μέχρι και την Παρασκευή 17.02.2012 και ώρα 24:00.

 

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ. Μετακινούμε την Ελλάδα με Ασφάλεια και Σεβασμό στο Περιβάλλον

Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Πρώτη ημέρα υποβολής: 20/2/2012
Τελευταία ημέρα υποβολής: 02/4/2012
Δημόσια δαπάνη: 30.000.000,00€

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον».


Προκήρυξη του Προγράμματος «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών. Μετακινούμε την Ελλάδα με ασφάλεια και σεβασμό στο περιβάλλον» στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων:
• «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας».
• «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής» (Αττική), Άξονας Προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης».
• «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης» (Κεντρική Μακεδονία), Άξονας Προτεραιότητας 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας».

• «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης» (Δυτική Μακεδονία), Άξονας Προτεραιότητας 5 Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

• «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Στερεά Ελλάδα), Άξονας Προτεραιότητας 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»
• «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Νότιο Αιγαίο), Άξονας Προτεραιότητας 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».


1. Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 30.000.000 € και κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής :

• Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (οκτώ περιφέρειες του αμιγούς στόχου 1), Άξονας Προτεραιότητας 2 : 9.250.000 €
• Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττικής» (Περιφέρεια Αττικής), Άξονας Προτεραιότητας 3: 6.000.000 €
• Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης» (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), Άξονας Προτεραιότητας 4: 9.000.000 €
• Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας - Θράκης» (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Άξονας Προτεραιότητας 5: 750.000 €
• Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου» (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), Άξονας Προτεραιότητας 8: 4.500.000 €
• Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου» (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου), Άξονας Προτεραιότητας 6: 500.000 €


2. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.


3. Σκοπός του προγράμματος είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες μεταφορικές επιχειρήσεις:


�� Συνθήκες υγιούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής του Ν3887/10 και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών επιχειρηματικότητας.
�� Δυνατότητα σταδιακής μείωσης του αριθμού των μεμονωμένων οδηγών- επιχειρήσεων που οδηγεί αναμφίβολα σε εσωτερικό μη υγιή ανταγωνισμό και δημιουργία σύγχρονων επιχειρήσεων και επίτευξης οικονομιών κλίμακας, αξιοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες,
�� Μείωση του μεταφορικού κόστους μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την χρήση σύγχρονου εξοπλισμού.
�� Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω εφαρμογής συστημάτων εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας, εκπαίδευσης οδηγών, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης μετακινήσεων οχημάτων, μείωσης αγορών ανταλλακτικών και σέρβις και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.


4. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με βάση τον Εγκεκριμένο Οδηγό Προγράμματος και τα παραρτήματα του, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης. Στον Οδηγό Προγράμματος και τα παραρτήματα περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία επαλήθευσης και παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι του Προγράμματος.


5. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΦΕΠΑΕ (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η 20/02/2012 με καταληκτική ημερομηνία στις 20/03/2012

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη πτυχιούχων ανέργων

 Το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους εργοδότες να προσλάβουν πτυχιούχο άνεργο στην επιχείρησή τους, να δημιουργήσουν μία νέα θέση εργασίας για νέους με προσόντα. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που προσλαμβάνουν ανέργους πτυχιούχους έως 35 ετών, απόφοιτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ), κατόχους πρώτου πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού (ή ισότιμου τίτλου σχολών της αλλοδαπής). Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι είκοσι επτά (27) μήνες. Οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες που επιχορηγείται ο εργοδότης από τον ΟΑΕΔ και τρεις (3) μήνες που δεσμεύεται να κρατήσει τον άνεργο μετά την λήξη του προγράμματος.

Δικαιούχοι: όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Για να υπαχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού.

Οι πτυχιούχοι θα πρέπει:

 • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση.
 • Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
 • Να είναι πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών (να διανύουν δηλαδή το 35ο έτος της ηλικίας τους).
 • Οι πτυχιούχοι αλλοδαπής να διαθέτουν βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας, όπου απαιτείται, από το ΔΟΑΤΑΠ.

Διάρκεια υλοποποίησης:

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους είκοσι επτά (27) μήνες, εκ των οποίων οι είκοσι τέσσερις (24) μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και τρεις (3) μήνες σε δέσμευση του εργοδότη.

Ποσό επιχορήγησης:

 • Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους πρώτους 12 μήνες ανέρχεται στο ποσό των 30 €.
 • Για τους υπόλοιπους 12 μήνες όσον αφορά στους ασφαλισμένους στο ΙΚΑΕΤΑΜ ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζομένων) για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑΕΤΑΜ, της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και των ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών ταμείων ασφάλισης καθώς και του ειδικού λογαριασμού ξενοδοχοϋπαλλήλων, στις περιπτώσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδομάτων αδείας, για τους μήνες που αυτά καταβάλλονται (κατά τη διάρκεια του προγράμματος).

Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισμό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαμβάνονται οι πραγματικές ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των εργαζομένων/επιχορηγουμένων που αντιστοιχούν μέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Διαδικασία:

Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www. oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η επιχείρηση επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Μετά την αποδοχή της ηλεκτρονικής αίτησης από το σύστημα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων του Οργανισμού, για την οποία ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο δικαιούχος, οφείλει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών να προσκομίσει στην Υπηρεσία (ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2) αντίγραφο της ανωτέρω αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης στις οποίες θα έχει τεθεί η υπογραφή του νόμιμου εκπρόσωπου και η σφραγίδα της επιχείρησης.

Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άμεσα από τον αρμόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και όλους τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

Τα αναφερόμενο ποσό επιχορήγησης αποδίδεται μέσω της χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΟΑΕΔ και της αντίστοιχης πίστωσης του λογαριασμού του εργοδότη.

Στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους, μέρος του αναφερόμενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει αποδοθεί μέσω του αλληλόχρεου στο προηγούμενο έτος και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών των κλάδων ασθένειας σε είδος, χρήμα και επαγγελματικού κίνδυνου του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε χρήμα και ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα ο αλληλόχρεος, αφού οι αρμόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑΕΤΑΜ διαβιβάσουν στα αρμόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατάσταση με αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούμενων επιχειρήσεων και των ασφαλισμένων, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα.

 

 

 

 

 Δράση digi-mobile: Ενίσχυση επιχειρήσεων για την ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

H δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες» (συνοπτικά digi-mobile) στοχεύει στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν τη διεθνή δυναμική και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα κοινά-στόχους, παρέχοντας νέες ψηφιακές δυνατότητες και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω smartphones.

Η δράση αποσκοπεί κυρίως στην ενίσχυση της αξιοποίησης καινοτόμων εφαρμογών επί συσκευών κινητών επικοινωνιών και tablet-pc για υφιστάμενες επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Στόχος της είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις ενισχυόμενες επιχειρήσεις:

 • Μείωση του κόστους λειτουργίας και βελτίωση της παραγωγικότητας, με αξιοποίηση εφαρμογών επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών, που διευκολύνουν την κινητικότητα (mobility) των εργαζόμενων και επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα και την αξιοποίησή τους από οπουδήποτε.
 • Συνθήκες ολοκληρωμένης προσέγγισης υφιστάμενων πελατών και νέων κοινών, με αξιοποίηση των δυνατοτήτων των «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και των tablet-pc για την παροχή προσωποποιημένης-στοχευμένης πληροφόρησης.
 • Ευκαιρίες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης των πωλήσεων και των παρεχόμενων υπηρεσιών, αξιοποιώντας έξυπνες κινητές συσκευές.

Επιπλέον της σημαντικής προστιθέμενης αξίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η δράση θα έχει συμβολή και στην ενίσχυση του εγχώριου επιστημονικού δυναμικού σε έναν τομέα υψηλής ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας, στην αιχμή της ψηφιακής οικονομίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Ποσοστό συγχρηματοδότησης

70% (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ))

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Σε ποιους απευθύνεται

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν προτάσεις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων που ασκούν οικονομική δραστηριότητα στον ελληνικό χώρο, με τις εξαιρέσεις που περιγράφονται στους Oδηγούς της δράσης. Ειδικότερα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

 • τουρισμού
 • πολιτισμού
 • εστίασης
 • χονδρικού εμπορίου
 • υγείας
 • ψυχαγωγίας
 • περιβάλλοντος
 • μεταφορών
 • μεταφορικών δραστηριοτήτων (logistics)
 • υπηρεσιών γενικότερα
 • πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

Όροι και προϋποθέσεις

Προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν μεμονωμένες υφιστάμενες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών), ...

Τι χρηματοδοτείται

Οι δικαιούχοι των ενισχύσεων που θα επιλεγούν, θα λάβουν επιχορήγηση για την ανάπτυξη, την απόκτηση και την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακών υπηρεσιών μέσω smartphones (native mobile apps/ web mobile apps ή και web mobile portals), που θα είναι είτε τύπου B2C (Επιχείρηση προς Καταναλωτή) είτε τύπου B2B (Επιχείρηση προς Επιχείρηση) είται τύπου Β2Ε (ενδοεπιχειρησιακές). Οι υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και καινοτόμες εφαρμογές επί «έξυπνων» συσκευών κινητών επικοινωνιών και υπολογιστών-ταμπλετών (tablet-pc).

Οι εφαρμογές θα πρέπει απαραιτήτως να υλοποιηθούν σε μια τουλάχιστον πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (τουλάχιστον μία μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone/ Mobile, Windows 7 tablet για υπολογιστές ταμπλέτες, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo). Επιδοτούνται αποκλειστικά δαπάνες προμήθειας λογισμικού και/ ή υπηρεσιών λογισμικού με τη μορφή «Software as a Service».

Οι εφαρμογές που ενισχύονται θα πρέπει να «κατεβαίνουν» και να λειτουργούν στη συσκευή κινητής επικοινωνίας (να είναι “downloadable”) και να μπορούν να λειτουργούν είτε onlne είτε offline.

Εναλλακτικά, επιτρέπεται η ανάπτυξη mobile portals εφ’ όσον όμως:

 • οφείλουν να παρέχουν ολοκληρωμένο περιβάλλον εργασίας που υποχρεωτικά αναγνωρίζει τον τύπο/ λειτουργικό σύστημα της συσκευής κινητής επικοινωνίας και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της. Θα λειτουργούν υποχρεωτικώς σε τουλάχιστον μία πλατφόρμα/ ομάδα κινητών συσκευών (ενδεικτικά μεταξύ των Nokia Symbian, Google Android, Apple iOS, RIM BlackBerry OS, Microsoft Windows Phone, Linux, Palm/HP's WebOS, Samsung Bada, Nokia Maemo & MeeGo) ανεξαρτήτως αν πρόκειται για Β2Β/Β2Ε ή Β2C χρήση.
 • υποχρεωτικώς παρέχουν διάδραση (interactivity) με τον χρήστη των συσκευών κινητών επικοινωνιών και δεν περιορίζονται σε μονόδρομη προώθηση πληροφοριών. Ως εφαρμογή web mobile portal δεν νοείται καμία στατική παρουσίαση περιεχομένου, online φυλλάδια της επιχείρησης κλπ.

Ενδεικτικά, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας δύναται να αφορούν σε διαφορετικά θεματικά αντικείμενα και τομείς όπως Υγεία, Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Ψυχαγωγία, Τουρισμός, Πολιτισμός, Μεταφορές, Εστίαση. Ενθαρρύνεται η ανάπτυξη υπηρεσιών για διείσδυση σε εξειδικευμένες αγορές.

Προϋπολογισμός

€ 15.000.000

Περίοδος υποβολής

από 30/1/2012 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Το πληροφοριακό σύστημα υποβολής θα είναι διαθέσιμο για την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους από τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου στις 12:00.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από την Περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένες, και ακολουθεί το παρακάτω πρόγραμμα:

- Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, έναρξη υποβολής Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 14:00

- Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έναρξη υποβολής Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00

- Περιφέρειες του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη), έναρξη υποβολής Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00

- Περιφέρεια Αττικής, έναρξη υποβολής Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2012 και ώρα 14:00.

 

 

 

 

 

 

   

Ε.Π. Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων - Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων / ενισχύσεων

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 72 εκ ευρώ, με 100% δημόσια χρηματοδότηση - χωρίς να απαιτείται δηλαδή ιδιωτική συμμετοχή -, και στοχεύει στη δημιουργία περισσότερων από 1000 νέες επιχειρήσεις, στην ενίσχυση υφισταμένων επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους και στη δημιουργία περισσότερων από 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Κάθε επιλέξιμη επιχείρηση μπορεί να ενισχυθεί με ποσό έως και 35.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, συμπεριλαμβάνονται δύο δράσεις: 

1.   Η πρώτη δράση «Σχέδιο στήριξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων και νέων επιχειρηματιών (σε φάση start-up, είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιχειρηματιών και των ανέργων.

Απευθύνεται σε νέους επιχειρηματίες που δημιούργησαν επιχείρηση μετά την 1/1/2011 και σε ανέργους που σκοπεύουν να δημιουργήσουν τώρα την δική τους επιχείρηση. Η δράση έχει ποσοστό χρηματοδότησης 100% και επιλέξιμες δαπάνες προς χρηματοδότηση είναι το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης (ενοίκια, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ), δαπάνες για σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου, για κατάρτιση, για αγορά εξοπλισμού και πρώτων υλών, δαπάνες για την ίδρυση της επιχείρησης, την απόσβεση παγίων κ.α.  Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός του κάθε σχεδίου κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000 ευρώ. Η δράση χρηματοδοτεί επιπλέον την δημιουργία νέας θέσης εργασίας με ποσό 15.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η θέση εργασίας θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

2.   Η δεύτερη δράση «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και παροχής κινήτρων για την τόνωση της πρόσβασης και την ενθάρρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας», είναι συνολικού προϋπολογισμού 36 εκ ευρώ και στοχεύει στη στήριξη επιχειρήσεων και εργαζομένων, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο τη στήριξη και ενίσχυσή τους στις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η οικονομική κρίση.

Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2011 και απασχολούν από 5 εργαζομένους και πάνω. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 100% και επιλέξιμες δαπάνες είναι αυτές που αφορούν τις δράσεις κατάρτισης, κόστη της επιχείρησης που σχετίζονται με τις δράσεις κατάρτισης, δαπάνες συμβουλευτικής για την σύνταξη «Ολοκληρωμένου Σχεδίου παρέμβασης» της Επιχείρησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού της, καθώς και το επίδομα κατάρτισης που ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης για τον κάθε εργαζόμενο. Μέσα από αυτή τη δράση ενισχύονται ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης με επιλέξιμο προϋπολογισμό έως 20.000 €. Επίσης, η δράση χρηματοδοτεί την επιλέξιμη επιχείρηση με 15.000 € επιπλέον σε περίπτωση που το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με την προϋπόθεση ότι αυτή θα διατηρηθεί για τουλάχιστον 12 μήνες.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα, και για τις δύο δράσεις, μπορούν να υποβάλλονται από την 15η Νοεμβρίου 2011 έως την 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ         2012 , οπότε και ξεκινά η αξιολόγηση των αιτήσεων για άμεση εκταμίευση.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α

Υπεγράφη  από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη η 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013  που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

 O προϋπολογισμός της Πρόσκλησης ανέρχεται στα 150.000.000€ και δικαιούχοι του προγράμματος είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατά τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2003/361/Ε.Κ καθώς και επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ.

Η δράση αφορά στην ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων  στους τομείς κρέατος, γάλακτος, αυγών – πουλερικών, μελιού, διαφόρων ζώων, δημητριακών, ελαιούχων προϊόντων, οίνου, οπωροκηπευτικών, ανθέων, ζωοτροφών, σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού, φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών.

Συγκεκριμένα αφορούν:

 • Κρέας, με επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδομή, κυρίως εκσυγχρονισμούς και ιδρύσεις μικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, μονάδες τεμαχισμού,  τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων  και μονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).
 • Γάλα, με επενδύσεις σε τυροκομεία, μονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος, μονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), μονάδες επεξεργασίας γάλακτος.
 • Αυγά και Πουλερικά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , μονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, μονάδες τεμαχισμού, τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών, κουνελιών.
 • Μέλι, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης, επεξεργασίας, μεταποίησης, συσκευασίας μελιού, μονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι.
 • Σηροτροφία και άλλα είδη, με επενδύσεις σε μονάδες αναπήνισης κουκουλιών και μονάδες μεταποίησης σαλιγκαριών.
 • Δημητριακά, με επενδύσεις σε μονάδες αποφλοίωσης – επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δημητριακών, ξηραντήρια δημητριακών, κ.λπ.
 • Ελαιούχα προϊόντα, με επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια, συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.
 • Οίνος, με επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισμούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις.
 • Οπωροκηπευτικά, με επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εμπορίας, μεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο μονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιμων ελιών.
 • Άνθη,  με επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εμπορίας ανθέων.
 • Ζωοτροφές, με επενδύσεις κυρίως, μονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.
 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, με επενδύσεις σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά, με επενδύσεις σε μονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των αιτήσεων ενίσχυσης κυμαίνεται από 100.000 έως 5.000.000 ευρώ για το 80% και από 5.000.001 έως 10.000.000 ευρώ για το 20% των διαθέσιμων πιστώσεων και ποσοστά που προβλέπονται ανά κατηγορία στον Καν. 1698/05.

Ημερομηνία έναρξης κατάθεσης φακέλων ξεκινά την Παρασκευή 7.10.2011 και  λήγει την Τετάρτη 28.12.2011  και ώρα 15:00.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 11/1/2012

Στην δημοσίευση της τροποποίησης του οδηγού του προγράμματος "Εναλλακτικός Τουρισμός" προχώρησε η Ειδική Υπηρεσία Πολιτισμού και Τουρισμού (Ε.Υ.ΠΟ.Τ.) του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Η δράση Εναλλακτικός Τουρισμός, αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού, από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, με στόχο την διαφοροποίηση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την ανάδειξη και τουριστική αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, καθώς και την άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης. Ενδεικτικές μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι ο Αθλητικός Τουρισμός Αναψυχής, ο Πολιτιστικός Τουρισμός, ο Θαλάσσιος Τουρισμός, ο Τουρισμός της Υπαίθρου, ο Γαστρονομικός Τουρισμός, ο Τουρισμός Υγείας κ.α.

Η δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ και αφορά στο σύνολο των γεωγραφικών περιοχών της χώρας.

Δικαιούχοι

Συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μεμονωμένες επιχειρήσεις ή συμπράξεις επιχειρήσεων (υπό προϋποθέσεις) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

1. Δραστηριοποιούνται πρίν την 1/1/2010 στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικών μορφών τουρισμού, σε μια τουλάχιστον απο τις επιλεγμένες δραστηριότητες (Κ.Α.Δ.) των κλάδων:

50: Πλωτές Μεταφορές

55: Καταλύματα

56: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Εστίασης

77: Δραστηριότητες Ενοικίασης και Εκμίσθωσης

79: Δραστηριότητες Ταξιδιωτικών Πρακτορείων, Γραφείων, Υπηρεσιών Κρατήσεων

85: Εκπαίδευση

93: Αθλητικές Δραστηριότητες Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας

96: Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Σημειώνεται ότι δίδεται  η δυνατότητα η επιχείρηση να κάνει επέκταση δραστηριότητας σε νέο ή νέους επιλέξιμο/επιλέξιμους Κ.Α.Δ., που περιλαμβάνονται στον Τροποποιημένο Οδηγό του Προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι ήδη διαθέτει τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων Κ.Α.Δ., πριν την 1.1.2010.

2. Λειτουργούν νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο άδειες λειτουργίας ή και άδειες άσκησης επαγγέλματος

3. Είναι υφιστάμενες, με ημερομηνία Έναρξης επιλέξιμου ΚΑΔ πριν την 01.01.2010

4. Δεν έχουν αποκτήσει έννομο δικαίωμα λήψης ενίσχυσης κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη από προγράμματα και δράσεις κρατικών ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικα μαζί με την αιτούμενη επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000 €.

5. Δεν έχουν λάβει άλλες κρατικές ενισχύσεις για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες αν από τη σώρευση με ενισχύσεις ήσσονος σημασίας προκύπτει ένταση ενίσχυσης μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα δεδομένα εκάστης περίπτωσης σε Κανονισμό περί απαλλαγής κατά κατηγορία ή απόφαση που έχει εκδώσει η Επιτροπή.

6. Δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις

7. Δεν εκκρεμεί σε βάρος τους διαδικασία ανάκτησης, μέρους ή όλου, χορηγηθείσας ενίσχυσης,

8. Υποβάλλουν μία (1) μόνο πρόταση έργου για κάθε Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και έχουν καταθέσει το σύνολο των δικαιολογητικών που αναλύονται στην σχετική παράγραφο του οδηγού του προγράμματος.

9. Το ύψος του προϋπολογισμού του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών / ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση.

Επιλέξιμες Δαπάνες

1: Προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού: Περιλαμβάνεται το κόστος αγοράς καινούριου εξοπλισμού και συστημάτων (κύριων και βοηθητικών), το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού και εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του, το κόστος των απαιτούμενων υλικών και εργασιών για την εγκατάσταση και λειτουργία του (πχ ειδικός εξοπλισμός ιστιοπλοϊας, χερσαία και πλωτά μεταφορικά μέσα, έπιπλα, Η/Υ κα).

2: Κτιριακά - διαμόρφωση χώρων - ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις (έως 60% του προϋπολογισμού): Αναγκαίες κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών και βοηθητικών τους εγκαταστάσεων, καθώς και δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου για τις ανάγκες υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, αποκατάσταση βελτίωση Επαγγελματικών Σκαφών κα

3: Προβολή - Προώθηση (έως 25%): Οι δαπάνες αυτές αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών προβολής και προώθησης των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται μέσω του επενδυτικού σχεδίου.

4: Υπηρεσίες συμβούλων (έως 5%): Εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μελετών μηχανικού για την έκδοση άδειας/αδειών εκτέλεσης εργασιών του σχεδίου, παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, οργάνωσης και διοίκησης του έργου, συμβουλευτική υποστήριξη σε έρευνες αγορών, benchmarking, ανάπτυξη e-marketplaces, δημιουργία ιστοσελίδας, σύνταξη εγχειριδίων συστημάτων ποιότητας (μόνο, εφόσον καταλήξει σε πιστοποίηση).

5: Άλλες δαπάνες (έως 6%): Δαπάνες απόκτησης, μεταφοράς και χρήσης της απαιτούμενης τεχνογνωσίας (π.χ. αγορά, άδεια χρήσης, royalties, κ.λπ.), για την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων και για περίοδο πέντε (5) ετών,  ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και λήψη σημάτων ποιότητας.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Πράξης (15/9/2011).

Ποσοστό επιχορήγησης:

Το ποσοστό επιχορήγησης της επένδυσης ορίζεται στο 50% ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Προϋπολογισμός:

Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στις €10.000,00 και ο μέγιστος μέχρι του ποσού των €400.000,00 και μέχρι του ύψους του κύκλου εργασιών της αιτούσας επιχείρησης κατά την τελευταία χρήση.

Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2010, ενώ για την διαμόρφωσή του λαμβάνεται υπόψη ο κανόνας De Minimis.

Ημερομηνίες Υποβολής:

Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση "Εναλλακτικός Τουρισμός" μετά και την τροποποίηση του οδηγού πραγματοποιείται απο 4/1/2012 έως 31/1/2012.

title

Click to add text, images, and other content

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ

Νέο πρόγραμμα στήριξης υφιστάμενων και νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ αναμένεται έως το Μάιο από το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπολογίζεται στα 500 εκ. ευρώ και σκοπό έχει να ενισχύσει με ποσοστό από 40 έως 60% επιχειρήσεις στους κλάδους της Μεταποίησης, του Εμπορίου και του Τουρισμού.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τον υφυπουργό κ. Θάνο Μωραϊτη, η διαφοροποίηση του προγράμματος είναι ότι η κάθε περιφέρεια χωριστά θα επιλέξει ανάλογα με τα τοπικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που θα επιδοτηθούν. Ανάμεσα στις κατηγορίες αυτές θα περιλαμβάνονται Μεταποιητικές, Εμπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις που είτε δραστηριοποιούνται στον κλάδο για πάνω από δυο έτη είτε είναι νέες.

Δαπάνες

Οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα αφορούν:

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Μηχανολογικό εξοπλισμό

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό προστασίας του Περιβάλλοντος

Εγκαταστάσεις και εξοπλισμό εξοικονόμησης ενέργειας

Συστήματα Αυτοματοποίησης

Δικαιώματα τεχνογνωσίας

Προβολή και Προώθηση

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να κυμανθεί από:

30.000 έως 300.000€ για τον κλάδο της Μεταποίησης

30.000 έως 300.000€ για τον κλάδο του Τουρισμού

30.000 έως 80.000€ για τον κλάδο του Εμπορίου.

Ποσοστά επιδότησης

Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρος 50 έως 60%

Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ιόνια, Κρήτη, Πελοπόννησος και Β. Αιγαίο 40 έως 50%

Αττική, Στερεά Ελλάδα, Ν. Αιγαίο 40 έως 50%

Προθεσμίες Υποβολής

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει εντός του Μαΐου.

Συνταξη Μελετων - Επιβλεψη πορειας Επενδυσης (Δυνατοτητα Προμηθειας εξοπλισμου και Κατασκευης εργου).

Κύριο έργο του γραφείου είναι η υποστήριξη επιχειρήσεων για ένταξη σε κοινοτικά προγράμματα χρηματοδότησης.
> Αναλύει στις επιχειρήσεις τα στοιχεία του προγράμματος και τις απαιτήσεις του.
> Συγκεντρώνει και ελέγχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκπονεί και υποβάλλει επενδυτικό - επιχειρηματικό σχέδιο στην αρμόδια εποπτεύουσα υπηρεσία .
> Παρακολουθεί την πορεία αξιολόγησης της πρότασης και ενημερώνει τον πελάτη για την πορεία της.
> Μετά την έγκριση της πρότασης , παρακολουθεί την πορεία εξέλιξης του έργου και ενημερώνει για τυχόν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου υποδεικνύοντας τα και αναλαμβάνοντας άμεσα την επίλυση τους .
> Υποβάλλει εκθέσεις προόδου του έργου στην αρμόδια υπηρεσία και ελέγχει τυχόν παρεκκλίσεις

 


layoutcodez.net

 

Web Stats 

 

 WEBCAM ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

WEBCAM Καιρική κάμερα στη Καρδίτσα

 

 

Google 

 

 

 

Στην αποτυχία ένταξης σε κάποιο πρόγραμμα, δεν φταίνε πάντα όλοι οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων αν ο τρόπος επιλογής είναι απλά ο μειοδοτικός διαγωνισμός (ποιος θα μου στοιχίσει τα λιγότερα).